מכרזים, התקשרויות וקולות קוראים

 • הודעה על כוונת התקשרות עם ספק יחיד

  המשך
 • דיווח על התקשרויות בפטור

  המשך
 • הודעה על מיזמים משותפים, ושיתופי פעולה

  המשך
 • הזמנה להצטרפות למאגר פעיל

  המשך
 • פנייה מוקדמת למידע (RFI)

  המשך