קרקע גיליון 24 - דצמבר 1983

תוכן עניינים

דבר המערכת
המשך...

עקרונות לשימוש קרקע למטרות נופש ובילוי / ד"ר הלל רסקין
המשך...

התמורה הדמוגרפית בקרב בדווי הנגב / ד"ר אבינועם מאיר
המשך...

תכנון בריטי: מבט מפוכח במראה / ד"ר רחל אלתרמן
המשך...

אספקטים כלכליים של מדיניות פיזור האוכלוסיה / ד"ר אליהו בורוכוב
המשך...

שמירת קרקע חקלאית מול מטרופוליזציה / מיכאל עוזרמן
המשך...

פיקוח ושליטה על מחירי קרקע אורבנית / יוסף דיטל
המשך...

מחירי מקרקעין באזורים שונים / דן מרגליות
המשך...

הכפר הלא-חקלאי בישראל כמכשיר לפיתוח / לביאה אפלבום, חוליה מרגוליס
המשך...

מנהל מקרקעי ישראל - מסירת קרקע לפי מכרז 1981-1982
המשך...

מנהל מקרקעי ישראל - מחיר קרקע לתעשייה באזורי פיתוח לשנת 1983
המשך...

מפעולות המכון
המשך...

תקצירים באנגלית
המשך...

לקובץ הגיליון המלא
המשך...

קרקע גיליון 24 - דצמבר 1983
קרקע גיליון 24 - דצמבר 1983