מכרז פומבי מס' מפ/424/22 לביצוע מערכת בקרת כניסה באגמון החולה

מכרז פומבי מס' מפ/424/22 לביצוע מערכת בקרת כניסה באגמון החולה

רשאים להגיש הצעות משתתפים העומדים בכל דרישות המכרז ותנאי הסף המפורסמים בגוף המכרז.

1. מועד סיור מציעים (חובה ) ביום ה' בתאריך 19.1.2023 בשעה 10.30 מיקום: בכניסה לאגמון החולה

איש קשר לסיור הקבלנים בלבד: טל גולן 0505833585

2. מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה עד ליום א' בתאריך 29.1.2023 עד לשעה 12.00
טלפון לברור פרטים 04-8470385/342 או לדוא"ל talg@kkl.org.il
(את השאלות יש להגיש בהתאם לאמור במסמכי המכרז),

3. תשובות לשאלות הבהרה ישלחו עד ל- 31.1.2023

4. מועד אחרון להגשת הצעות בתאריך 5.2.2023 בשעה:12.00

5. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים בקרן הקיימת לישראל, הממוקמת ברחוב הגליל 30 קרית ביאליק קומה ב' מחלקת מכרזים (באמצעות הגשה ידנית בלבד בהתאם לאמור במסמכי המכרז).


.ל.ח. בכל סתירה בין האמור בהודעה זו לאמור במסמכי המכרז מסמכי המכרז /הבהרות גוברים.