מכרזים סגורים לא פעילים משנת 2022

מכרז סגור מס' מס/195/22 למתן שירותי ניהול תיק השקעות עבור קרן קימת לישראל

תאריך הגשת הצעות: 15.03.2022

(תאריך פרסום באינטרנט: 22.2.2022)