תיקון 89 לחוק התכנון והבנייה

בנובמבר תשס"ט - 2008 אושר חוק תיקון מס' 89 - שמירה על עצים לחוק התכנון והבניה. בהתאם לתיקון יש לסמן בתשריט של תכנית מפורטת, שניתן להוציא מכוחה היתר בניה, את כל העצים הבוגרים בתחומה. לא תאושר תכנית שבתחומה עצים בוגרים, אלא לאחר שמוסד התכנון בחן את הצורך בשמירה עליהם, ולאחר שהתייעץ עם פקיד היערות.

על פי התיקון לחוק, "עץ בוגר" הוא עץ שגובהו 2 מטרים לפחות מעל פני הקרקע וקוטר גזעו, הנמדד בגובה 130 סנטימטרים מעל פני הקרקע, הוא 10 סנטימטרים לפחות.

במסגרת תיקון זה נדרש שר הפנים להתקין תקנות בדבר הנוהל בבקשות להיתרים הכרוכים בשמירה, בהעברה או בכריתה של עצים בוגרים. בהתאם לכך, מוצע תיקון לתקנה 16 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות) התש"ל – 1970, לפיו לא ינתן היתר הכרוך בהעברה או בכריתה של עצים בוגרים אלא לאחר קבלת רשיון לפי פקודת היערות.

להורדת תיקון מספר 89