משולחנו של מנהל אגף הייעור

גלעד אוסטרובסקי, יערן ראשי ומנהל אגף הייעור

עם צאתו של גיליון מספר 20 עומדת לפתחנו בשורה של ממש: תכנית יערני העתיד של קק"ל יצאה לדרך. ליתר דיוק יש לומר: יערניות העתיד. מתוך שלושים המשתתפים, 18 הן נשים, דור חדש ורוח חדשה, ואני בטוח שהן מסמנות דרך חדשה ומביאות איתן ברכה גדולה למערך הייעור. יערניות ויערני העתיד יתחילו את דרכם בתכנית הכשרה והתנסות מעשית של תשעה חודשים, ובסופה ייקלטו במערך הייעור בקק"ל. התכנית כוללת חמישה שבועות של קורס אינטנסיבי בתנאי פנימייה בנס הרים – הרצאות, תרגילים וסיורים מקצועיים בשטח. לאחר מכן יעברו בפרק של חודשיים התנסות מעשית בעבודה במרחבים במגוון עבודות יערניות, ולאחריה ימשיכו לחצי שנה התמחות בתפקידים שהם מיועדים אליהם.

קדם לתכנית תהליך סדור וקפדני למיונם של המועמדים והמועמדות. בשלב הראשון נערכה בדיקת עמידה בתנאי הסף. עקב ריבוי המועמדים (250!) נערכו בשלב השני מיון מקצועי ודירוג על פי השכלה מתאימה וניסיון מעשי בסולם 1-4, שאפשרו ליצור רשימה של חמישים מועמדים. השלב השלישי כלל מיון מקצועימפורט ומתן ציונים לפי אמות מידה שהדגישו את תחום הלימודים (לא רק אקדמי), מחקר השדה והניסיון בעבודת שטח. לאחר מכן נערכו שיחות עם ממליצים, ולבסוף התקיימו ראיונות שעזרו לדרג את המועמדים על פי התאמה ומוטיבציה. כך הגענו לקבוצה של שלושים יערניות ויערנים שנבחרו להשתתף בתכנית. בימים אלה הקורס בראשיתו, ואנו בטוחים שקליטת קבוצה איכותית שכזו היא סם חיים למערך הייעור. אנו מצפים שמסיימי ומסיימות התכנית יהיו שותפים לעיצוב יערות ישראל בדורות הקרובים.

מעבר לכך, אבקש לשתף אתכם בשני תהליכים אסטרטגיים הנמצאים בתהליך עבודה:
חידוש והקמה של יער. משימה מרכזית המלווה אותנו לאורך השנה היא כתיבה ופירוט של תורת ניהול היער. לאחר פרסום החוברת "דילול היער המחטני", עסקנו בשנה האחרונה בכתיבת המדיניות וההנחיות המקצועיות להקמת יער ולחידוש יער. המסמך כולל התייחסות נרחבת לתפיסה היערנית העומדת בבסיס חידוש היער, לציר קבלת ההחלטות ולתכנון חידוש היער, וכמובן הנחיות ומפרטים טכניים. את כתיבת המסמך מובילים יגיל אסם וחנוך צורף, ולצידם שותפים עשרות אנשי מקצוע ממערך הייעור בכתיבת פרקים מקצועיים מפורטים. עם התקדמות העבודה התברר לנו שיש לשים דגש על תהליך חידוש היער ועל מגוון האפשרויות והפעולות הכרוכות בכך. המסמך יוצר לראשונה הנחיות ברורות ומעמיד שיטת חשיבה סדורה בדגש על התחדשות טבעית וקבלת החלטות המבוססת על העיקרון של יער מוכוון מטרה. בשבועות הקרובים יתפרסם פרק הליבה, ובהמשך נפרסם את יתר הפרקים המפורטים.

שכבת ניהול היער החדשה. זה מכבר הוכר הצורך בעדכון "מפות השליטה" של היערנים שבעזרתן הם מנהלים את היער, וליצור את "מפת היער החדשה". המפות הקיימות מתבססות על שכבת ניהול המורכבת משכבת העומדים על בסיס הפרצלציה (IL forest) היער היערנית. מטבע הדברים, מפת היערות המנוהלים דינמית ועוברת שינויים באופן תדיר בעקבות גורמים שונים: התפתחות היער, אישורן של תכניות חדשות, גריעות שטחי יער, בינוי ופיתוח ועוד. התברר לנו שיש צורך אסטרטגי להעמיד בידי היערנים מפה עדכנית וליצור כללי עדכון ומיפוי שיביאו לניהול מיטבי של שטחי היער השונים. לנגד עינינו עמד המשתמש בשטח, שברשותו קולקטור (מכשיר למיפוי גאוגרפי) או מפת נייר. בתהליך תכנון ממושך הגדרנו כללים אחידים לעדכון שכבת ניהול היערות, ובמהלך 2021 נקיים תהליך עבודה נרחב עם מחלקות יער ותכנון במרחבים כדי "ליישר קו" וליצור את מפת ניהול היער החדשה. לתהליך העבודה שני מהלכים מרכזיים. האחד, הוספה גורפת של שטחי יער מתכניות מפורטות ליער, במטרה לבצע מיפוי יערני מפורט ולהכניסם לניהול בפועל. השני, עבודת דיוק והוצאת שטחים קטנים ומנתקים בעלי ערך יערני נמוך במיוחד. זהו פרויקט אסטרטגי שיסייע בידינו לשמור טוב יותר על היערות, לתכנן לטווח ארוך ולקבל החלטות על בסיס מידע מעודכן.

ולבסוף, כחלק מהמחוייבות שלנו לצמצום ההשפעות הסביבתיות ולהקטנת טביעת הרגל האקולוגית, הגליון הנוכחי מודפס על גבי נייר 100% ממוחזר.

גלעד אוסטרובסקי
יערן ראשי ומנהל אגף הייעור