e ירוק: מרחב ביוספרי רמת מנשה

בשנת 1996 יזמו המועצה האזורית מגידו וקרן קימת לישראל, בשיתוף עם הוועדה המקומית לתכנון ובנייה יזרעאלים, את תכנית מתאר פארק רמת מנשה הכוללת כמחצית משטח המועצה וקובעת הנחיות לתכנון, לשימור ולפיתוח.

קק"ל קיבלה החלטה אסטרטגית לקדם את תכנית האדם והביוספרה בישראל ולסייע בהקמת מרחבים ביוספריים נוספים בארץ. האדריכלית הדס בשן נבחרה לקדם את הנושא שנמצא באחריותו של ד"ר עמרי בונה, המדען הראשי של קק"ל.