מסמך מדיניות שיטים בערבה

זוהר צפון

מסמך מדיניות שיטים בערבה הוא תוצר של מהלך תכנוני ארוך טווח, שנמשך מספר שנים. המהלך התכנוני החל בביצוע סקר רחב היקף על ידי מכון דש"א, בהזמנת הקרן הקימת לישראל בשנים 2011‑2012. במסגרת סקר זה נערך מיפוי ממוחשב של כל עצי השיטה לאורך בקע הערבה, בשטח של כ-1,500 קמ"ר ומופו כ-65,000 עצי שיטה. נערכה בקרה ידנית שעל פיה כויל המודל הממוחשב על מנת לקבל דיוק מרבי בזיהוי עצי השיטה מבין כל הפוליגונים שזוהו בהם עצים באמצעות אורטופוטו. תוצאות הסקר פורסמו במסמך "סקר שיטים בערבה" (פרלברג, 2013).

הסקר כלל התייחסות לכלל מרכיבי המערכת האקולוגית המקיימים יחסי גומלין עם עצי השיטה, כאשר במוקד העבודה עמדו עצי השיטה שבערבה. במסגרת זו נסקרו מיני צומח נלווים לעצי השיטה, פרוקי רגליים, זוחלים, יונקים וציפורים. כמו כן, נוסף פרק העוסק במערכת ההידרולוגית וההשלכות של אופייה על התפוצה והמצב הפיסי של העצים.

במסגרת הסקר נבדק גם מצב החיות ומידת החיוניות של העצים, נותחו סיבות אפשריות למצבם ונכתב פרק המלצות לטיפול בעצי השיטה.

מסמך מדיניות עצי השיטה בערבה, המתבסס על נתוני הסקר והניטור שהועלו למערכת מידע גיאוגרפית (ממ"ג), נותן למסקנות ולהמלצות אלו ממדים פיסיים וממפה אותם בסדרה של תכניות נושאיות.

 להורדת המאמר »