הכלאות מבוקרות ופתוחות בין אורן ברוטיה לאורן ירושלים בישראל

ענת מדמוני, יוסף ריוב, גבריאל שילר, יוסי משה, צבי מנדל

מחקר זה עסק באפיון יצירת המכלואים של אורן ברוטיה (Pinus brutia Don,) ואורן ירושלים (P. halepensis Mill..) מהכלאות פתוחות-טבעיות ומהכלאות מבוקרות בישראל. הכלאות פתוחות יכולות להתרחש בישראל בגלל שאין בידוד פנולוגי בין שני המינים וקיימת חפיפה מסוימת בין תקופת הפריחה הנקבית של אורן ברוטיה לבין תקופת הפריחה הזכרית של אורן ירושלים. המכלואים אופיינו על-ידי שיעור נמוך של זרעים מלאים וכן על-ידי שיעורי נביטה נמוכים משל שני ההורים. בשנה הראשונה להתפתחות, המכלואים לא הראו און כלאיים בהשוואה לאורן ברוטיה. רמת הרגישות למצוקוקוס היתה שונה בין קלונים שונים של מכלואים והיא נעה בין זו של אורן ירושלים (רגישות גבוהה) לזו של אורן ברוטיה (רגישות נמוכה). הכלאות של מכלואים F1 כהורה אימהי עם אורן ברוטיה התרחשו בתנאים טבעיים Back Cross 1)- [BC1]). זרעי BC1 היו בעלי שיעור חיוניות ונביטה נמוכים, בעלי צימוח נמרץ בשנה הראשונה להתפתחותם וכן בעלי רגישות גבוהה למצוקוקוס א"י. שימוש במכלואים F1) ו- BC1) למטרות ייעור יוכל להיעשות על-ידי ריבוי וגטטיבי של קלונים מצטיינים ממכלואים קיימים, או באמצעות שימוש בזרעים מהכלאות מבוקרות של הורים נבחרים. כמו כן, יש להקפיד על איסוף זרעים ליצירת שתילים של עצי יער, תוך הימנעות מאיסוף זרעים מיערות שבהם אורן ירושלים ואורן ברוטיה גדלים בסמיכות זה לזה.

להורדת הגיליון המלא