DriWater לשמירת רטיבות קרקע באזור בית השורשים בתנאי בעל

מאת:
בנימין אבידן - מִנהל המחקר החקלאי, בית-דגן vhavidan@agri.gov.il
באנה מוניר עומר – בית הספר התיכון, יאמה
סוהיל זיידן - אגף הייעור, קרן קימת לישראל, אשתאול

במחקר זה נבחנת טכניקה חדשה - הוספת DriWater - לשמירת הרטיבות באזור בית השורשים של השתיל בתנאי עקת יובש. השיטה מבוססת על ג'ל שמכיל בתוכו גומי צלולוז וכ-98% מים ספוחים, ארוז במיכל קרטון. בגלל שקצב שחרור המים מהג'ל אל הקרקע תלוי בפעילות המיקרוביאלית בקרקע (ולא בתנאי האקלים, למרות שפעילות החיידקים תלויה בטמפרטורת הקרקע) הוא נשמר יציב ולאורך תקופה ארוכה יחסית.

במאמר זה מוצגת סדרת ניסויים לבחינה עקרונית של הרעיון ולבדיקת יישומו בביסוס שתילי זית בתנאי בעל. התוצאות מצביעות על שמירת רטיבות הקרקע במשך 3 חודשים מיום הטיפול ב-1 ק"ג DriWater לעציץ שהכיל 5 ק"ג קרקע, בקרינה של 50%, בהשוואה לעציץ היקש לא מושקה. רמה זו של רטיבות הבטיחה גם את שרידותם של עצי זית מהזנים סורי וברנע, כפי שנבחנו בעציצים במשך שלושה חודשים ובנטיעה בשדה במשך ארבעת חודשי הקיץ השחונים (יוני-ספטמבר), ללא תוספת מים. בטיפולי היקש ללא השקיה תמותת שתילים בעציצים, בתום שלושת חודשי הניסוי, עמדה על 40% ו-60% לזנים סורי וברנע בהתאמה, ומהשתילים שניטעו בשדה - 40% מעצי הברנע לא שרדו בתום ארבעת חודשי הניסוי.

אפיון קצב איבוד המים מהקרקע בנוכחות DriWater ובלעדיו, בעציץ ובתנאי שדה, והאפשרויות ליישום השיטה כדי להבטיח קליטה של שתילים בתנאי יובש, נידונים במאמר זה.

להורדת המאמר המלא