קינון דורסי יום ביערות קק"ל

קק"ל עורכת תכנית ניטור ארוכת טווח למעקב אחרי קינון דורסי יום ביערות האורן שבניהולה. מטרת התכנית לבדוק את תפוצת דורסי היום ולאפיין את מגמות האוכלוסייה שלהם.

מטרות התכנית

דורסי יום הינם טורפים העומדים בראש שרשת המזון, חלק מהמינים נתונים בסכנת הכחדה בישראל וחלקם עשויים לשמש כמיני דגל לצורך שמירה על שטחים פתוחים ויערות.

תכנית הניטור ארוכת הטווח של קק"ל בוחנת גם את מבנה ופרישת היער המחטני והשפעתו על בחירת מקום הקינון, ואת השפעת הממשק היערני ופעילות הקהל ביער על הצלחת הקינון.

מטרה נוספת של תכנית הניטור וההדרכות הנלוות אליה, היא להגביר את המודעות של אנשי ניהול היער לצורך בהגנה על העופות הדורסים ביערות, ולסייע בהגנה על היערות.

במסגרת שלוש השנים הראשונות של הניטור אותרו שישה מיני דורסי יום המקננים ביערות האורן בישראל: חיוויאי הנחשים, עקב עיטי , דאה שחורת כתף, נץ מצוי, בז עצים ובז מצוי, ועלתה אפשרות לקינון של מין נוסף: עיט ניצי.

שלושה מבין מינים אלה מוגדרים כמינים בסיכון: עיט ניצי, עקב עיטי וחיוויאי הנחשים. לגבי בז עצים, ניכרת ירידה עקבית באוכלוסייה המקננת בישראל, ונראה שהיערות הנטועים מהווים בית גידול חשוב ביותר לשימור מין זה בישראל.

צוות הסוקרים במהלך הניטור ביערות הגלבוע. צילום: יהל פורת

חשיבות ניטור הדורסים

הניטור מלמד עד כה על חשיבותם של יערות האורן בשימור האוכלוסיות המקננות של מיני דורסים דוגרי עצים בישראל. נמצא מספר ממוצע גבוה של זוגות מהמין חיוואי הנחשים המקננים ביערות האורן בישראל, כמו גם אחוזי קינון חוזר והצלחת קינון גבוהים. תועדו גם קינונים שהצליחו למרות שנצפו הפרעות.

כבר בשלב מוקדם זה של תכנית הניטור, ניכר שיערות אורן בוגרים שהינם מגוונים מבחינת רמת הכיסוי, גיל וגובה העצים שבהם, מאפשרים תנאי רבייה נוחים עבור חיוואי הנחשים ומיני דורסי יום נוספים.

כמו כן, נמצא שדורסים רבים נוספים, חלקם ממינים בעלי חשיבות גבוהה ביותר לשימור, לנים בתקופות החורף והנדידה ביערות האורן, ומשחרים לטרף בכל עונות השנה, בעיקר בשטחים חשופים מעצים בתוך היער ובשוליו.

תכנית ניטור זאת בוצעה תוך כדי מעורבות פעילה ביותר של אנשי ניהול היער בקק"ל, שהתבטאה בהשתתפות בימי הסקר עצמו, בשימוש בנתוני ממצאי הסקר לצורך שיפור ההגנה על הקינים, בתכנון פעולות הממשק ובביצוע פעולות בשטח לצורך מניעת הפרעה לקינון בעת ביצוע פעולות

ממצאי ניטור עופות דורסים ביערות השפלה

הצגת ממצאי ניטור זה חשובה לצורך העלאת המודעות בקרב כלל אנשי ניהול היער בקק"ל להימצאות מינים אלה ביער, ולא פחות חשוב מכך, בקרב ועדות התכנון וגופים ירוקים נוספים לצורך חיזוק ההגנה על היערות והמגוון הביולוגי שבהם.

לפניכם דו"חות מסכמים של פיילוט שנעשה ביערות שפלת יהודה בשנת 2015 ושל תכנית הניטור ארוכת הטווח שנעשתה בין השנים 2015 ו-2017.


לקריאת דו"ח מסכם לסבב הראשון 2018-2015:
קינון דורסי יום ביערות המחטניים בניהול קק"ל - דו"ח מסכם סבב ראשון 2015-2018


לקריאת דו"ח הפיילוט:
קינון דורסים ביערות צרעה, אשתאול, הראל והמגינים - דו"ח מסכם לפיילוט - אפריל-יולי 2015


לקריאת הדו"ח המלא:
קינון דורסי יום ביערות המחטניים בניהול קק"ל - דו"ח מסכם לעונות 2015 - 2017