ליערן, טבת תשל"ג, 1972, מס' 4

תוכן העניינים

ליערן, טבת תשל"ג, 1972, מס' 4

כותרת עמוד
השפעת שש השנים האחרונות על הייעור העולמי - ב. ק. שטיינברג עמוד 57
מגמות בבחירת מיני עצים באזורים בהם מהווה רטיבות הקרקע גורם מגביל - ר. קרשון עמוד 61
הקונגרס העולמי השביעי ליערנות - מ. קולר, ד.חת עמוד 71
הוועדה לייעור אזורים צחיחים וצחיחים-למחצה - מ. קולר עמוד 78


הגיליון המלא להורדה »