פעילות קק"ל במסגרת שיקום נחלי ישראל

קק"ל רואה בנחלי הארץ ערך טבע ונוף ומשאב חברתי, תיירותי, היסטורי, רוחני ואקולוגי חיוני והיא תמשיך לפעול ביתר שאת, יחד עם שותפיה ההיסטוריים, כדי להביא לשיקומם לתועלת ולהנאת הציבור ולשמירת טבע. קק"ל רואה בשיקום נחלים יוזמה הלאומית ופרויקט היסטורי נוסף במשימתה הנמשכת של גאולת הארץ.

מידע כללי

קרן קימת לישראל (קק"ל) רואה בנחלי הארץ ערך טבע ונוף ומשאב חברתי, תיירותי, היסטורי, רוחני ואקולוגי חיוני והיא תמשיך לפעול ביתר שאת, יחד עם שותפיה ההיסטוריים, כדי להביא לשיקומם לתועלת ולהנאת הציבור ולשמירת טבע. קק"ל רואה בשיקום נחלים יוזמה הלאומית ופרוייקט היסטורי נוסף במשימתה הנמשכת של גאולת הארץ.

נחלי ישראל היוו מאז ומתמיד חלק אינטגרלי של הנוף התרבותי של ארץ ישראל, ויש בשיקומם ביטוי מודרני למשימה של גאולת ארץ ישראל. נחלים מספקים בסיס לפעולות רבות כגון: שחיה, דיג, שיט, טיול, נופש ומוקד לתפילה ולהתבוננות נפשית. קק"ל תשאף לתת מענה לשימושי הנופש השונים של הציבור, כמו גם לשיפור תפקודם הפיזי, ההידרולוגי והאקולוגי של הנחלים.
נחל העמקים. צילום: דרור ארצי, ארכיון הצילומים של קק"ל
לכל נחל תכונות ואופי משלו. לפיכך, שיקום הנחל חייב להתבסס על תוכנית אב מפורטת שתתן ביטוי למאפיינים המיוחדים שלו, לסביבתו הפיזית שמכילה את המערכות האקולוגיות הטבעיות שלו, ולצרכי הקהילות המתגוררות בקרבתו. עם זאת, קיימים עקרונות בסיסיים אשר מאחדים את פעולות קק"ל בשיקום נחלים.

נחלים עשויים להוות חלון אל ההיסטוריה הקרובה והרחוקה של הארץ, ופעולות השיקום צריכות לתרום לשקיפות החלון ולנוף ההיסטורי הנשקף ממנו.

על פי התפיסה שהתפתחה במשך השנים, מטרתה של פעילות שיקום הנחלים אינה לשחזר את מאפייני ה"בראשית" שלהם, אלא לאפשר להם להבריא את המערכת האקולוגית ולהפוך אותה למערכת דינאמית ומשתנה המאוזנת בעזרת תהליכים טבעיים.

אותם נחלי ישראל המצויים בלבה של מדינתנו הצפופה מחייבים את קק"ל במעורבות אנושית וקהילתית בתכנון ובניהול השוטף. קק"ל רואה בסביבת הנחלים מערכות אקולוגיות שלמות ומורכבות. יש לשמור על האיזון בין מרכיביהן.

לנחלי ישראל תפקיד חשוב כ כאזורי חיץ בין גושים אורבאניים ויש להם תרומה משמעותית לעיצוב היחס בין השטחים הפתוחים למבונים. שיקום הנחלים צריך לשפר, ואח"כ לשמר ולייצב יחס זה.
לנחלים תפקיד חיוני ראשוני כמנקזי מים. שיקום נחלים חייב לשלב פונקציות אלה בתוכניות ובביצוען.

שיקום נחלי ישראל מחייב שמירת אופיים הים-תיכוני המתבטא בשפע מים חורפי (שטפונות) והתמעטות הדרגתית בתקופת היובש. דגם הידרולוגי עונתי זה הוא הבסיס לדינמיקה הביולוגית המיוחדת לנחלים באזורנו. ערוץ הנחל מלווה במסדרון יבשתי בעל אופי מיוחד שהוא חלק בלתי נפרד מהמערכת האקולוגית של הנחל.

תהליך שיקום נחלים הוא ממושך ומתפרס על שנים רבות. הצלחת התהליך תלויה בשילוב של מגוון פעולות ובמניעת זיהום באגן ההיקוות כולו.

שיקום הנחלים הינו משימה שחוצה גבולות ודורשת התמודדות עם מקורות זיהום בכל אגן הניקוז ואף בשטחים שאינם בשליטה או בתחומה של מדינת ישראל. קק"ל תיטול חלק בפעולות אלה בהתאם ליכולתה התקציבית והמקצועית לרבות לשיפור איכות המים.

מנהלת הנחלים הוקמה לפני עשרים שנה על מנת לקדם שיתוף פעולה בין גורמים שונים כדי להביא לשיקומם המוצלח של נחלי ישראל. קק"ל נשארה מחויבת לפעילות משותפת עם הגורמים הממשלתיים, המקומיים, הציבוריים, המדעיים והפרטיים כדי לקדם את שיקום הנחלים. זאת בהיותה גוף בעל יכולת ובקיאות מקצועית שמוכן להוביל את המאמץ הלאומי בתחום זה, ולשתף פעולה עם כל גורם, כאמור, הנוטל חלק במשימה.

יש להפריד בשיקום בין נחלי איתן שזרימתם הייתה לאורך כל השנה, שלהם יש להשיב את זרימת המים הנקיים, לבין נחלי אכזב (ואדיות) בהם הזרימות היו עונתיות ובהם צריך להתמקד בשיקום המערכות הטבעיות. למרות שנחלי אכזב שונים באופיים מנחלים זורמים, חלק גדול מעקרונות קק"ל הקשורים לשיקום נחלים יהיו רלוונטיים לנחלי אכזב.

מדיניות שיקום נחלים של קרן קיימת מבוססת על ארבעת אבני היסוד של פיתוח בר-קיימא: עקרון אקולוגי, כלכלי, חברתי ובן-דורי.

עיקרון מנחה: אקולוגי

סילוק המזהמים מהנחלים, ולאחר מכן הבטחת הזרימה בנחלים שזרמו בעבר, הם המשימות העיקריות בתחילת התהליך השיקום. בעקבותיהם צריכות לבוא פעולות לשיפור הנוף והנופש לאורך גדות הנחלים.

יעדים אלה מכתיבים את התפיסה וסדרי העדיפויות של קק"ל. על אף שפעילות לשיפור הנוף והנוי לאורך גדות הנחלים היא חלק חיוני של תהליך השיקום הכולל, בסופו של דבר, פעילות זו היא משנית בחשיבותה לעומת הטיפול באפיק הנחל עצמו, ובהפסקת מקורות הזיהום כבר בשלבים הראשוניים של השיקום.

איכות המים בנחלים צריכה להתבסס על תקנים כימיים, פיזיקליים וביולוגיים הנגזרים מן הצרכים האקולוגיים, השימושים המתוכננים וכושר הנשיאה של הנחל. קק"ל תפעל לשמירה קפדנית יותר באותם קטעי נחלים שהינם רגישים ומחייבים תנאים אקולוגיים שיאפשרו נביעות מים זכים וקיום בתי גידול של מינים נדירים.
גשר מעל נחל געתון. צילום: כליל אדר, ארכיון צילומי קק''ל

פעולות שיקום תכלולנה שיפור בתי גידול בתוך הנחל, כדוגמת זרימות רדודות על גבי תשתית אבנית (riffles) באזורים ברכתיים עם צמחיית מים טבולה ומזדקרת תוך שימוש מרבי במינים מקוריים. כמו כן, מעיינות מהווים מרכיב מיוחד לאורך נחלים, הטעונים התייחסות מיוחדת בתכנון ובניהול השוטף.

קק"ל שואפת להחזיר לנחלים מים שתכונותיהם דומות ככל שאפשר למים שהיו בנחל בעבר. לדבר זה יש השפעה אקולוגית מרחיקת לכת, הואיל ומדובר בחלוקה לבתי גידול שונים. שפכי הנחלים ליד הים (estuaries) למשל, מהווים אזור אקולוגי עשיר במיוחד הנפגע כאשר האיזון הטבעי בין מים מתוקים ומים מליחים מופר.

מעבר להיותם ביתם של מערכות אקולוגיות אקווטיות, נחלים מהווים מקור מים לבעלי חיים יבשתיים. לנחלים, אפוא, תפקיד חיוני במיוחד כמסדרונות אקולוגיים טבעיים. קק"ל תשתף פעולה עם כל גורם ממשלתי כדי להבטיח שתכניות השיקום תחזקנה את המערכת האקולוגית ותשמורנה על רצף מסדרונות ואופים הטבעיים.

קק"ל תומכת בניצול מים במורד נחלים ככל שניתן, על מנת לאפשר זרימה מרבית לאורך הנחל. כמו כן, סחרור המים מהמורד למעלה הנחלים תוך טיהורם, עשוי לאפשר שימוש רב פעמי בכמויות המים שיוקצו להזרמה בנחלים.

בפיתוח מוקדי תיירות לאורך הנחל, קק"ל תעדיף פיתוח מפוזר ב"כתמים" לאורך מסדרון הנחל במקום פיתוח אחיד ורציף. דפוס פתוח כזה מיטיב עם הנחל ומאפשר לחי ולצומח בו להתגבר על השימוש האינטנסיבי של בני האדם.

בנטיעותיה לאורך גדות הנחלים, קק"ל תעדיף מיני צמחים המתאימים לסביבתם, עמידים לשטפונות ותומכים בבעלי חיים מקומיים. לדוגמא: שיטה, הרדוף, שיח אברהם, מילה ועוד. בקטעים מסוימים תיתן קק"ל דגש לנטיעות חדשות כדי להביא לשיפור פעולות נופש וטיילות בגדות הנחלים.

תכנון נתיב הזרימה חייב לשאוף לשקף את המסלול הטבעי של הנחל, כדי למזער ככל שניתן את הפגיעה במערכות אקולוגיות, צומח וחי לאורכו.

עיקרון מנחה: כלכלי

לשיקום נחלים יש השלכות כלכליות חיוביות, אם כי לוקח זמן עד אשר השיקום מניב את הפירות הכלכליים שלו. נחלים ששוקמו מהווים פוטנציאל לשימוש כמוקדים ליזמות כלכלית המבוססת על נופש.

יתרונות תועלות אלה ואחרות, כגון שיפור ערכי נכסים סמוכים, חיזוק תעשיית התיירות, הנופש והפנאי בנוסף למניעת נזקי הצפות, תבואנה לידי ביטוי במאזן הכלכלי של הפיתוח לשיקום נחלים.

לשיקום נחלים תרומה עצומה לתשתית התיירותית של מדינת ישראל. חלק מנחלי ישראל שימש במה לאירועים היסטוריים ודתיים ובכך הפכו הנחלים לפוטנציאל להפיכתם לאתרים תיירותיים בינלאומיים מהמעלה הראשונה.
נחל אלכסנדר. צילום: שמעון לב, ארכיון צילומי קק"ל

לפיכך, שיקום נחלים מחזק באופן ישיר את תעשיית התיירות של מדינת ישראל ויוצר אטרקציות חשובות לתיירות פנים ולמבקרים מחו"ל.

לאור משטר הגשמים המשתנים בישראל, הנזק הכלכלי והאנושי העלול להיגרם על ידי הצפות הוא האדיר. אם אכן תתממש תחזיות אקלימיות הצופות עלייה בעוצמתם של אירועי גשם בישראל כתוצאה מהתחממות כדור הארץ, עלולים נזקים אלה לגדול מאד.

קק"ל תוודא כי כל תוכנית לשיקום נחלים תתייחס לצמצום נזקי השיטפונות, ותבטיח את רציפות האפיק וזרימת המים הסדירה בו בקטעים בהם הייתה זרימה בעבר. תוכנית השיקום צריכה לכלול את הסדרת הניקוז בנחל ובסביבתו, על ידי תוכנית תחזוקה מפורטת הכוללת ניטור ובקרה.

קק"ל תפעל לטיפול במעלי אגני ההיקוות באמצעות נטיעות של עצי יער וצמחים אחרים שיתבססו על קליטת מי נגר, ובכך תקטין את סכנת ההצפה במורדות ערוצי הנחלים ותימנע את הצורך בפעולות הנדסיות יקרות לניקוז ותיעול.

לדבר זה יהיו גם תועלות נוספות הנובעות מהשימוש לנוף ונופש ביערות שבמעלי אגני הניקוז של הנחלים. קק"ל תשאף לנצל את כל שטחי אגני ההיקוות במסגרת אסטרטגיית הניקוז, תוך שאיפה לשפר את מאזן מי התהום. ברמה העקרונית, קק"ל מתנגדת לפעולות הכרייה לאורך נחלים.

בשנים האחרונות, למרות העלייה במודעות הציבור ומקבלי החלטות לחשיבות של שיקום נחלים, הנושא לא קודם כראוי מחמת מחסור תקציבי כרוני. הקק"ל תומכת ביצירת מנגנוני מימון וקרנות ייחודיים שיבטיחו כספים לפעילות השיקום והתחזוקה והנטור השוטפים.

בדומה ל"קרן לשיקום מחצבות" יש להבטיח כי פעולות של פיתוח אשר מחמירות את בעיית הזיהום בנחלים, או שמבוססים על ניצול המשאב, ישלבו בהוצאות היוזמה מימון של פעולות אלה כפיצוי או מיסוי סביבתי.

עיקרון מנחה: חברתי

לנחלים יש תפקיד מרכזי בעיצוב הזהות המקומית והתרבותית של אזורים שלמים.

פעולות קק"ל מיועדות לפתוח לציבור את המרחבים לאורך הנחלים כציר מרכזי של שטחים פתוחים על מנת לאפשר לאוכלוסיות עירוניות מגע בלתי אמצעי עם הטבע, כמפלט לסביבה האורבנית הסואנת. בהתאם לכך, קק"ל תסייע בהקמת פארקים עירוניים על גדות הנחלים כדי לספק שטחי פנאי ונופש לציבור.

במהלך תכנון הנחל ובמהלך פירוט לביצוע של תוכנית האב, קק"ל תתייעץ באופן יזום עם גורמי השלטון המקומי, עם גורמים ציבוריים, עמותות ואף עם אנשים פרטיים המעוניינים בטובת הנחל. כל זאת, על מנת להתאים את התוכנית לשיקום הנחלים לחזון המקומי ולרצון הכלל. כמו כן, קק"ל תתייעץ עם אנשי מקצוע בתחום אקולוגיית נחלים.

הנחלים, כמו היערות, שייכים לעם בישראל. בהתאם למדיניותה המסורתית הפותחת את יערותיה ואתריה לציבור ללא תמורה, קק"ל תבטיח כי הגישה לנחלים, לרבות שטחי הפנאי הסמוכים שתפתח, תהיה ללא תמורה.

טיול לאורך נהרות ונחלים היה חוויה מרעננת כבר בתקופות עתיקות, שככל הנראה הוטמעה במערכת הנפשית של האדם. שיקום נחלים והכשרת שבילי הליכה לאורכם יוצרים מסלולים חדשים בארץ צפופה כישראל, הזקוקה להרחיב את מוקדי התיירות האקטיבית.

קק"ל תקדם את עקרון הרציפות בשימוש נופשי, קרי: לאורך צירי הנחלים תישמר, ככל האפשר, זכות הציבור לתנועה חופשית במסלולים ארוכים וקצרים, ליניאריים ומעגליים שישרתו את ציבור הולכי הרגל על כל אגפיו – מ"משוטטים עתיים" ועד למיטיבי לכת.

במקביל קק"ל תפעל להכין מסלולים נפרדים לציבור הגדל של רוכבי אופניים. בנוסף לאלה, לאורך הנחלים, יוכנו מדרכות המתאימות לכיסאות גלגלים, תוך התחשבות בשיפוע ובאיכות הסלילה.

התהליך של שיקום נחל מהווה הזדמנות הסברתית וחינוכית ייחודית. ניתן באמצעותו להמחיש מסרים בדבר אקולוגיה והידרולוגיה בסיסית, מניעת מפגעים ואתיקה סביבתית. קק"ל תשלב מסרים אלה בסיורים של חוג ידידיה ובפעולות החינוכיות השוטפות שלה. בפעולות ההסברה והחינוך של קק"ל בנושא נחלים, תודגש החשיבות של אספקת מים מתאימים לנחלים והלגיטימיות של הטבע כצרכן מים לצד החקלאות, השתייה והמגזר הביתי.

קק"ל תפעיל את חוג הידידים, חוגי הסיור, מחלקת יער וקהילה ואגף החינוך לקרב את הציבור לנחלים ולטול חלק יזום בפעולות שיקום שונות לרבות מניעת פעולות מזהמות. חלק ניכר מפעילות השיקום, ובהמשך התחזוקה של נחל, יכולה להתבצע על ידי גורמים ציבוריים ופרטיים וקק"ל תפעל לקרב את הציבור אל נחליו.

קק"ל תעודד את שיתוף הציבור בתהליך השיקום ותתמוך בתוכניות של "אימוץ נחלים" על ידי בתי ספר, מתנ"סים, וכמובן גופים הקשורים אליה כגון חוגי הסיור וחוג ידידי קק"ל.

עיקרון מנחה: בין-דורי

לפני שהחלו לסגור ולהטות את המעיינות ולהפחית את הספיקה של מים עיליים באמצעות שאיבתם , רוב המים אשר זרמו בנחלי ישראל נוצלו על ידי הטבע בלבד. קק"ל רואה באספקת מים ראויים לטבע משום "סגירת חשבון" עם העבר והבטחת מערכות אקולוגיות בריאות לדורות הבאים.

יש בקידום מאגרי המים והפניית חלק מהמים אל הנחלים בין שאר הפעולות הנדרשות להחזרת הזרימות לנחלי האיתן ניתנה לקק"ל הזדמנות לדרוש את הפניית חלק ממי המאגרים שהיא מפתחת אל ערוצי הנחלים. על כן, יש לראות בהקמת מאגרים משום הכנת תשתית לאספקת מים לנחלים, שישרתו את הדורות העתיד.

בעיני קק"ל, הבסיס לכל תוכנית אב לנחל צריך להיות מדיניות של קידום שיקום באופן עצמאי, על ידי תהליכים טבעיים ותוך מעורבות מינימלית של האדם. יחד עם זאת, לאור הצפיפות הדמוגרפית בסמוך לנחלים רבים, וההשפעה הבלתי פוסקת של בני אדם על נחלי ישראל, הניהול השוטף, הערכת הביצוע והניטור, יצטרכו להיות חלק מתוכנית השיקום.

קק"ל תיטול חלק בפעילויות אלה, תוך מגמה לצמצם למינימום את המעורבות האנושית בתחזוקה, כדי להפחית בנטל על הדורות הבאים ולמען בריאות המערכות האקולוגיות הטבעיות העתידות בישראל.

כלים

קק"ל דוגלת בהכנת תוכנית אב מקיפה לכל אגן נחל בנפרד, כצעד מקדמי חיוני לפני תחילת פעילות השיקום. תוכניות אלה צריכות להיעשות עם מיטב המומחים מכל תחומי המדע, הניהול והכלכלה ולעבור שיפוט מדוקדק ולהיות פתוחות לציבור להערות. בפועל, תוכניות אב מסוג זה כבר נמצאות בשלבים שונים של הכנה וביצוע בכל נחלי ישראל, וקק"ל תומכת בקידומן.

תוכנית מקיפה להבטחת איכות המים בנחלים צריכה להתמודד עם מקורות זיהום נקודתיים (כגון ביוב, שפכי תעשייה, רפתות) ולא נקודתיים (כגון סחף וזיהום חקלאי, נגר עירוני, כרייה וכו'). על כן, הפעולות הדרושות לשיקום נחל הן מגוונות: מייצוב קרקע באמצעות שינוי ממשק החקלאות ועד שדרוג הטיפול בביוב העירוני.

קק"ל רואה בחיוב הקמת מערכות ידידותיות לסביבה המסייעות לשיקום נחל (כדוגמת "אגנים ירוקים") ותפעל לחיזוקן.

חלוקת תפקידים הגיונית בין הגורמים העוסקים בשיקום נחלים מחייבת התמקצעות וניצול יתרונות סגוליים. יחד עם זאת, הפרופיל הרחב של מזהמים מחייב את קק"ל להתייחס למגוון רחב יותר של מזהמים, במסגרת מעורבותו בתהליכי השיקום, מאשר עשתה בעבר.

כדי לעקוב אחר התקדמות תהליך השיקום, ולמנוע הדרדרות בתנאי הנחל, יש לנטר את מצב הנחל באופן שוטף. הניטור, אשר מהווה חלק חיוני של כל תוכנית אב, יבדוק את המצב הפיזי והביולוגי של הנחל, את הפרמטרים הכימיים, הביולוגיים והפיזיקליים של איכות המים, וימפה את מקורות הזיהום הפוטנציאליים העיקריים באגן ההיקוות.

קק"ל תכוון פעולות מחקר לחזק את תשתית המידע הקיימת בנושא הנחלים, ותפעל לתמוך במחקרים המיועדים להפיק לקחים מהניסיון המצטבר בשיקומם.

לכל נחל דרוש גורם אחראי, המחויב לניהול הנחל ולשמור על בריאותו. רצוי כי גורם זה יהיה גורם מקומי. אשר על כן, קק"ל תומכת בהקמת רשויות נחל נוספות כגורם ממשלתי מוסמך להבטחת התחזוקה השוטפת של הנחל, בתנאי שהרשויות תהיינה בעלות אמצעים מספיקים לבצע את המשימות הרבות.

קק"ל, כמנהלת שטחים ודואגת לתחזוקתם וטיפוחם, רואה את עצמה כשותפה בפעולות של רשויות נחל, רשויות ניקוז וכל גורם מקומי אשר מקבל על עצמו את האחריות לניהול נחלים.
קק"ל תישא במאמץ לשיקום ותחזוקת נחלים ברחבי הארץ, קטעי נחלים הנכללים בתמ"א 22 וקטעי נחלים נוספים שיימסרו לאחריותה. פעילות קק"ל תתמקד בקטעים אלו ותיעשה במסגרת הראיה התכנונית הכוללת של הנחל ואגן ההיקוות.