מכרז פומבי מס' מפ/359/21 להכנת תכנית אסטרטגית למקרקעי הייעור עבור קרן קימת לישראל

 

רשאים להגיש הצעות משתתפים העומדים בכל דרישות המכרז ותנאי הסף המפורסמים בגוף המכרז.

1. מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה בתאריך 18.2.2021 עד לשעה 16.00.
(את השאלות יש להגיש בהתאם לאמור במסמכי המכרז)
טלפון לברור פרטים בלבד לגב' עדי קפלן בדוא"ל adika@kkl.org.il

2. מועד אחרון לפרסום תשובות לשאלות הבהרה בתאריך 4.3.2021 עד לשעה 18.00

3. מועד אחרון להגשת הצעות בתאריך 18.3.2021 עד השעה 14.00

4. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים הממוקמת במשרדי קק"ל - לשכה ראשית , רחוב קק"ל 1. ירושלים , קומה ראשונה בעמדת הקב"ט.

או  מרחב צפון:
בתיבת המכרזים של מרחב צפון קק"ל: פס הירק, הקרן הקימת לישראל, רחוב הגליל 30 קריית ביאליק.

או מרחב מרכז:
תיבת המכרזים של מרחב מרכז קק"ל: משרדי קק"ל מרחב מרכז, אשתאול, במשרדי מחלקת הנדסה בבניין המשרדים באשתאול קומה ראשונה.

או  מרחב דרום:
תיבת המכרזים של מרחב דרום קק"ל: תיבת המכרזים קק"ל מרחב דרום, משתלת גילת, ד.נ נגב 8514
(באמצעות הגשה ידנית בלבד בהתאם לאמור במסמכי המכרז).

ט.ל.ח. בכל סתירה בין האמור בהודעה זו לאמור במסמכי המכרז – מסמכי המכרז / הבהרות גוברים.