מכרז חיצוני מס' 54/21 - מנהל/ת חשבונות אזורי/ת - אזור ההר

קרן קימת לישראל מכריזה בזאת על פרסום משרה פנויה ביחידותיה: מנהל/ת חשבונות אזורי/ת - אזור ההר.
מקום העבודה: משרדי אזור ההר - גבעת ישעיהו
היקף משרה: 100% משרה 

מהות התפקיד ותנאי הסף הנדרשים:  הקליקו לפרטים »
1. המשרה מתייחסת לגברים ולנשים כאחד.
2. למשרה זו רשאים להגיש מועמדות, מועמדים שאינם מקרב עובדי החברה.
3. הגשת מועמדות לתפקיד מהווה הסכמה לעמוד במבחני מיון במידה ויידרשו על ידי קק"ל. הודעה על זימון למבחני מיון תועבר למועמד על ידי מנהל חטיבת משאבי אנוש ומינהל.
4. על המועמדים לצרף לבקשותיהם: קורות חיים, המלצות, מסמכים המעידים שהם בעלי ההשכלה הנדרשת למשרה וכן אישורים בדבר היותם בעלי הניסיון הנדרש.
(בעלי תעודות השכלה מחוץ לארץ, חייבים להמציא אישור היחידה להערכת תארים/ דיפלומות מחוץ לארץ, במשרד החינוך).
5. מועמדות למשרה בצירוף קורות חיים, המלצות, מסמכים לעניין ההשכלה הנדרשת ואישורים על הניסיון הנדרש יש להעביר לדוא"ל: mailto:kkl-jobs@kkl.org.il?subject=מכרז מס' 71/21 -- מנהל/ת חשבונות אזורי/ת - אזור ההר
הגשת המועמדות עד ולא יאוחר מיום 1.9.2021, בשעה 24:00.
בנושא הדוא"ל יירשם: מועמדות למשרת "מנהל/ת חשבונות אזור/ית - אזור ההר".
6. מודגש בזאת כי מועמדות שתוגש לאחר המועד האמור לעיל לא תובא בחשבון. כמו כן, בקשות מועמדות שיישלחו ללא מסמכים נלווים המעידים על השכלה וניסיון לא יידונו.