מכרז חיצוני מס' 139/21 - אחראי/ת חשבות

קרן קימת לישראל מכריזה בזאת על פרסום משרה פנויה ביחידותיה: אחראי/ת חשבות.
מקום העבודה: משרדי קק"ל, ירושלים.
היקף משרה: 100% משרה

מהות התפקיד ותנאי הסף הנדרשים:  הקליקו לפרטים »

1. המשרה מתייחסת לגברים ולנשים כאחד.

2. למשרה זו רשאים להגיש מועמדות, מועמדים שאינם מקרב עובדי החברה.

3. הגשת מועמדות לתפקיד מהווה הסכמה לעמוד במבחני מיון במידה ויידרשו על ידי קק"ל. הודעה על זימון למבחני מיון תועבר למועמד על ידי מנהל חטיבת משאבי אנוש ומינהל.

4. על המועמדים לצרף לבקשותיהם: קורות חיים, המלצות, מסמכים המעידים שהם בעלי ההשכלה הנדרשת למשרה וכן אישורים בדבר היותם בעלי הניסיון הנדרש. (בעלי תעודות השכלה מחוץ לארץ, חייבים להמציא אישור היחידה להערכת תארים/ דיפלומות מחוץ לארץ, במשרד החינוך).

5. מועמדות למשרה בצירוף קורות חיים, המלצות, מסמכים לעניין ההשכלה הנדרשת ואישורים על הניסיון הנדרש יש להגיש בקישור:

 
6. הגשת המועמדות עד ולא יאוחר מיום 24.2.2022, בשעה 23:00. מודגש בזאת כי מועמדות שתוגש לאחר המועד האמור לעיל לא תובא בחשבון. כמו כן, בקשות מועמדות שיישלחו ללא מסמכים נלווים המעידים על השכלה וניסיון לא יידונו.