הגשת בקשה לקבלת חסות לקיום אירוע/פעילות ציבורית

בהמשך ישיר להליכים מקיפים, מורכבים ואינטנסיביים של הגברת היעילות, השקיפות וההתנהלות בהתאם לכללי ולעקרונות הממשל התאגידי והמנהל הציבורי שנערכים בקק"ל מאז הפיכתה לחל"צ, וביתר שאת מאז כניסת ההנהלה הנוכחית, קק"ל החלה בהסדרת הליך קבלת ההחלטות בכל הנוגע למתן חסויות לאירועים ופעילויות ציבוריות וערכיות של גופים חיצוניים


כחלק ממהלך משמעותי זה, החל מיום 10.6.2018, הגשת בקשות לקבלת חסויות ביוזמת גורמים חיצוניים תתאפשר אך ורק במסגרת הליך תחרותי שוויוני ושקוף של "קול קורא" אשר יפורסם מעת לעת באתר האינטרנט של קק"ל, ואשר יאפשר לציבור הרחב ולכל גוף הזכאי להגיש הצעות במסגרת ה"קול הקורא" לדעת מראש את הקריטריונים ואמות המידה לאורן תיבחנה ההצעות, כללי זכאות, תקציב כללי, תהליכי בחינת ההצעות ועוד.

 
לאור התפשטות נגיף הקורונה, ההגבלות וההנחיות שניתנו ע"י ראש הממשלה ומשרד הבריאות, קק"ל מודיעה בזאת על הקפאת הטיפול בבקשות לחסויות שהוגשו במסגרת קול קורא מס' 43/20 בשלב זה, זאת עד להודעה חדשה. ככול שתתקבל החלטה אחרת תצא הודעת עדכון בהתאם.

הליך הגשת הצעות עבור פעילות בחודשים יוני- יולי-אוגוסט 2020
פורסם קול קורא לקבלת חסות עבור אירוע ציבורי או פעילות ציבורית שאמורה להתקיים בחודשים יוני- יולי-אוגוסט 2020 קול קורא מס' קק 43/20.

לתשומת לבכם:
* הגשת בקשה למתן חסות מקוונת במסגרת הקול קורא תתאפשר החל מיום 13.2.2020.
* שאלות הבהרה לקול קורא יש לשלוח עד תאריך 19.2.2020 בשעה 14:00
לכתובת דוא"ל: Hasuyot@kkl.org.il
* בקשות ניתן להגיש עד ליום 27.02.2020.