מכרז חיצוני מס' 12/21 - עוזר/ת מתכנן סטטוטורי – מחלקת תכנון במרחב מרכז

קרן קימת לישראל מכריזה בזאת על פרסום משרה פנויה ביחידותיה: עוזר/ת מתכנן סטטוטורי - מרחב מרכז
מקום העבודה: משרדי מרחב מרכז – אשתאול.
היקף משרה: 100% משרה

הקליקו לפרטים »


מהות התפקיד ותנאי הסף הנדרשים:

 1. המשרה מתייחסת לגברים ולנשים כאחד.
 2. למשרה זו רשאים להגיש מועמדות, מועמדים שאינם מקרב עובדי החברה.
 3. הגשת מועמדות לתפקיד מהווה הסכמה לעמוד במבחני מיון במידה ויידרשו על ידי קק"ל. הודעה על זימון למבחני מיון תועבר למועמד על ידי מנהל חטיבת משאבי אנוש ומינהל.
 4. על המועמדים לצרף לבקשותיהם: קורות חיים, המלצות, מסמכים המעידים שהם בעלי ההשכלה הנדרשת למשרה וכן אישורים בדבר היותם בעלי הניסיון הנדרש.
  (בעלי תעודות השכלה מחוץ לארץ, חייבים להמציא אישור היחידה להערכת תארים/ דיפלומות מחוץ לארץ, במשרד החינוך).
 5. מועמדות למשרה בצירוף קורות חיים, המלצות, מסמכים לעניין ההשכלה הנדרשת ואישורים על הניסיון הנדרש יש להעביר לדוא"ל: kkl-jobs@kkl.org.il.
  הגשת המועמדות עד ולא יאוחר מיום 26.11.2021, בשעה 24:00.
  בנושא הדוא"ל יירשם: מועמדות למשרת "עוזר/ת מתכנן סטטוטורי – מחלקת תכנון במרחב מרכז".
 6. מודגש בזאת כי מועמדות שתוגש לאחר המועד האמור לעיל לא תובא בחשבון. כמו כן, בקשות מועמדות שיישלחו ללא מסמכים נלווים המעידים על השכלה וניסיון לא יידונו.