ליערן, תמוז תשכ"ט, 1969, מס' 2


ליערן 1969 מס' 2
תוכן העניינים
דבר המערכת עמוד 41
גורמים אקולוגיים מכריעים מייעור אורן ברוטיה – צ. חת עמוד 42
הקטנת התמונה של שתילי אורן והארכת עונת הנטיעה בעזרת שיטת החיפוי וההשקיה הממוקדת – י. גיל, א. פוליקוב-מיבר, י. כהנא עמוד 44
חדשות המזרח התיכון: לבנון נאבקת לשיקום יערות הארז שלה עמוד 54
עצים על גבי בולי דואר ישראליים עמוד 57
מכתבים למערכת עמוד 60

  הגיליון המלא להורדה »