ליערן, תמוז תשל"ד, 1974, מס' 2-1


ליערן 1974
תוכן העניינים
מיקרו-אקלים ועקת חום של אדם ביערות הר הכרמל - ג. שילר עמוד 1
האקולוגיה של איקליפטוס המקור בישראל - י. קפלן עמוד 7
מציאות השיטה הסלילנית והשיטה המלבינה ביריחו - ר. קרשון עמוד 8
השפעת האדם על הרכב הצומח בארץ ישראל בתקופות היסטוריות - נ. ליפשיץ, י. ויזל עמוד 9
ניהול יערות האורן - מתוך דיון בכנס אגודת מהנדסי יער עמוד 16
מיני טוואי התהלוכה בארצות המזרח הקרוב - י. הלפרין עמוד 19

  הגיליון המלא להורדה »