קול קורא סגור מס' קק/1026/24 להשתתפות במימון פרויקטים במכינות ניצוץ

קול קורא זה הינו קול קורא סגור. משכך, הפנייה להגיש הצעות במערכת המקוונת תופנה במייל ישירות למציעים.

במידה וישנו גוף הרואה את עצמו זכאי, שלא קיבל מייל ייעודי במסגרת קול קורא זה, יש לפנות למייל rotemg@kkl.org.il  וזאת לא יאוחר מתאריך 11.3.2024


מועד אחרון מעודכן להגשת בקשות: 16.5.2024 בשעה 14:00


מועד אחרון להגשת בקשות: 30.4.2024 בשעה 14:00

* פורסמו הבהרות לקול קורא 1026/24 להשתתפות במימון פרויקטים במכינות ניצוץ. לבירורים נוספים ניתן לפנות בדוא"ל rotemg@kkl.org.il


*קול קורא זה עבר הנגשה חלקית בלבד, בעל צרכי נגישות המעוניין לקבל הנגשה לשאר מסמכי הקול הקורא ונספחים נלווים יכול לפנות עד לתאריך 11.3.2024

מסמכים