יחסי גשם-נגר ממדרונות באזור צחיח: 1. בחינת שיטות להגדלת יבול הנגר השנתי

מאת:
משה גטקר, שמואל ארבל, רן מולכו, התחנה לחקר הסחף, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, בית דגן shmuela@moag.gov.il
יצחק משה, מוטי שריקי, ארנון בן-דרור, ייעור ושימור קרקע, מרחב דרום, קק"ל, גילת


מחקר זה עסק בבחינת כמויות הנגר הצפויות במדרונות בצפון הנגב, למטרת איסוף מי נגר כתוספת מים ליער הנטוע.

ניטור השדה התמקד בפארק סיירת שקד מדרום לאופקים. נאספו נתוני גשם ונגר מ-16 חלקות מדרוניות בשטח של 60 מ"ר כל חלקה. בחלקות בוצעו ארבעה טיפולים שונים: הידוק, חישוף, ריסוס וכיסוח, לבחינת מידת השפעתם על הנגר.

עובדו ונותחו נתוני הגשם והנגר שנאספו במהלך 10 עונות החורף 1991/2 – 2000/01. נמצא כי טיפולי הכיסוח וההידוק נתנו תוספת של 35% נגר בהשוואה לחלקות ההיקש. הממצאים מצביעים על מתאם גבוה בין עובי הנגר השנתי לעובי הגשם השנתי בחלקות ההיקש וקשר זה מאפשר חישוב של הנגר השנתי על סמך נתוני עובי הגשם השנתי.

 למאמר המלא