יחסי גשם-נגר ממדרונות באזור צחיח: 2. ניתוח כמותי של הנגר הסופתי לתכנון קצירי נגר בשׁיחים

מאת:
משה גטקר, שמואל ארבל ורן מולכו, התחנה לחקר הסחף, האגף לשימור קרקע, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, בית דגן shmuela@moag.gov.il
יצחק משה, מוטי שריקי וארנון בן-דרור, ייעור ושימור קרקע, מרחב דרום, קק"ל, גילת


מטרתה של עבודה זו לספק כלים לחישוב כמויות הנגר לתכנון שיחים במרחב דרום הארץ. נחקרו יחסי גשם-נגר סופתיים ממדרונות בפארק סיירת שקד בתקופת התצפיות 1991/2 – 2000/1 ונמצא קשר מובהק בין עובי הגשם הסופתי לכמויות הנגר הסופתי.

כמו כן, נותחו תצפיות רב-שנתיות של עובי גשם סופתי בתקופה של 50 שנה בכל התחנות המטאורולוגיות. על סמך הקשר גשם-נגר סופתי בתקופה קצרה ותוצאות הניתוח הסטטיסטי של עובי הגשם הסופתי בתקופה ארוכה, נקבעו כמויות הנגר להסתברויות הגבוהות בדרום הארץ. תוצאה זו מאפשרת לחשב את הנפח הנדרש לאגירת מי הנגר ממדרונות, לצורך תכנון שיחים.

 למאמר המלא