אקוטיפים של אורן ירושלים ביתיר: סיכום ביניים

מאת:
גבריאל שילר וניר עצמון, המחלקה למשאבי טבע, מינהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני, בית דגן vcgabi@volcani.agri.gov.il

תוצאות ממחקרים שונים, שנעשו על אורן ירושלים מבתי גידול שונים חברו יחד ב-1982 לכלל רעיון לטעת חלקות מעקב בתנאים אקולוגיים שונים של אורן ירושלים ממקורות זרעים רבים. ביתיר ניטעו שתי חלקות, האחת בקצה הדרומי-מזרחי והשנייה בחלק המערבי. בחלקות אלו נבדקו ההתפתחות, השרידות, היווצרות של הבדלים גנטיים בין אוכלוסיות המקור וצאצאיהן, הבדלים במדדים פיזיולוגיים בין מקורות הזרעים ועוד.

לאחר 22 שנה נמצא, כי התנאים האקולוגיים הקיצוניים ביתיר גורמים לשרידות נמוכה יחסית של כ-48% בממוצע, עבור כל מקורות הזרעים. העצים ששרדו הם העשירים יותר מבחינה גנטית, כלומר, בעלי שונות גנטית גבוהה בהשוואה לממוצע באוכלוסיות המקור. נמצא, כי יש הבדלים בעוצמת הפוטוסינתזה והטרנספירציה ומכאן בנצילות המים בין מקורות הזרעים השונים.

הומלץ על כן, כי בייעור באזורים ארידיים יש לברור מקרב המינים שנבחרו לנטיעה את מקורות הזרעים (Provenances; Ecotypes), שבהם קיימת שונות גנטית גבוהה ביותר, משום שהם גם בעלי נצילות מים גבוהה.

 להורדת המאמר המלא