קרקע גיליון 75 - יוני 2017

חוברת נושא: בין צדק חלוקתי למדינה היהודית

תוכן העניינים

תמורות בשימושי קרקע ביישוב הערבי: אזור המשולש כחקר מקרה | נועמאן גנאים, מיכאל סופר וג'לאל גנאים
המשך...
 
קרקע ויחסי רוב מיעוט בישראל | פרופ' יצחק שנל ופרופ' גדען ביגר
המשך...
 
צדק חלוקתי מול שלילת מדינת הלאום היהודי | פרופ' חיים זנדברג
המשך...
 
לקובץ הגיליון המלא
המשך...