ליערן, כסלו תשי"ט, 1958, מס' 4-3

תוכן העניינים

ליערן, כסלו תשי"ט, 1958, מס' 4-3

כותרת עמוד
דברי ברכתו של מר יצחק לוי עמוד 1
אגודת היער בעשור הראשון למדינת ישראל - א. הדס עמוד 1
היחס שבין הצמחיה וטיב הקרקע - חשיבותו לגבי הייעור - מ. ליטבק עמוד 3
ניסיונות פרילימנריים בריבוי וגטטיבי של איקליפטוס המקור - י. קפלן, א. הורוביץ, י. ויזל, מ. זהרי עמוד 5
מהירות הרוח, רוח נושאת מלח והשפעת משברי הרוח על גידולים חקלאיים - ד"ר ר. קרשון, ד. חת עמוד 8
תוצרת שרף אורן בישראל - תוצאות ראשונות - מ. צ'ודנוף עמוד 14
סיכום המחקר הכימי והטכנולוגי של מוצר היער - ד"ר מ. לוין, ד"ר י. שמורק עמוד 22
מחדשות האגודה
דו"ח אגודת היער בישראל עמוד 28
דו"ח כספי לשנה תקציבית 56/57 עמוד 30


הגיליון המלא להורדה »