ליערן, סיון תש"ל, 1970, מס' 2-1

תוכן העניינים

ליערן, סיון תש"ל, 1970 מס' 1-2

כותרת עמוד
תרומת עט לצומח היערני של ישראל: פתלת המדבר הגדולה - ר. קרשון עמוד 1
השפעת תנאי מיקרו-אקלים על יצירת ביבי שרף והפרשת השרף באורן ירושלים - א. זמסקי עמוד 7
תצפית נוספת של שיטת ההשקיה הממוקדת והחיפוי לנטיעת אורן ירושלים - י. גיל, א. פוליקוב-מיבר עמוד 18
איקליפטוס וימינליס בגולן - ר. קרשון, מ. קולר עמוד 23
דו"ח מיום עיון על בעיות הדישון ביערות - ג. שילר עמוד 25
הענקת תואר עמית כבוד מטעם האוניברסיטה העברית ליוסף וייץ - ש. הורוביץ עמוד 26
ביקורת ספרים עמוד 29
מספרים ועובדות עמוד 31


הגיליון המלא להורדה »