ליערן, טבת תשמ"א, 1980, מס' 4-3

תוכן העניינים

ליערן, טבת תשמ"א, 1980, מס' 4-3

כותרת עמוד
מדיניות יער לאזורים צחיחים – מ. קולר עמוד 30
אקלים ויער – י. לומס עמוד 33
הקשר שבין אופי הקרקעות בארץ ישראל לבין משטר המים ולאפשרות גידול עצי היער – י. דן עמוד 36
סקר גיאובוטני של ארץ ישראל – י. ויזל עמוד 40
שיטות משתלה בישראל – י. רבס עמוד 41
בחירת מיני עצים לייעור – ד. חת עמוד 42
שיטות נטיעה – י. קפלן עמוד 45
דישון יערות – ש. כץ, י. הגין עמוד 47
ניצול נגר עילי מאגני היקוות למטעי עצים (לימאנים) באזור מדברי – א. סטיבה עמוד 55
משברי רוח ושדרות מגן – תפקידם באזורים צחיחים – י. זוהר עמוד 56
ייצוב חולות נודדים – ד.א. צוריאל עמוד 57
אינטרודוקציה והערכה של צמחי מספוא רב-שנתיים לאזורים צחיחים – מ. פורטי עמוד 58
פוטנציאל המרעה באזורים השחונים למחצה בישראל – ח. צבן, י. עופר עמוד 59
מזיקי יער באזורים הצחיחים של ישראל ומניעת הנזק – י. הלפרין עמוד 62
כיבוי שריפות ביערות ישראל – מ. בן פורת עמוד 65
הדברת עשבים ביער ובקווי אש – א. ניר, ג. כהן עמוד 68
מיקרו-אקלים והערך של נטיעת עצים בנגב – ג. שילר, ר. קרשון עמוד 70
יער ונוף באזורים צחיחים – י. אפשטיין עמוד 71
נופש ביערות באזורים צחיחים למחצה – א. ארמוני עמוד 73
עיצוב אלמנטים ארכיטקטוניים ביער – י. רץ עמוד 74
נספח: רשימת המשתתפים עמוד 75
נספח: תכנית הסמינר והסיור עמוד 76


הגיליון המלא להורדה »