ליערן, טבת תשמ"ה, 1984, מס' 4-1

תוכן העניינים

ליערן, טבת תשמ"ה, 1984, מס' 4-1

כותרת עמוד
יבול בלוטי האלון המצוי והתפתחות זריעים בחורש הטבעי – א. וינשטין עמוד 1
מתאמים בין עצים צעירים למבוגרים ובירור עצי זרעים בשני טפוסים של איקליפטוס המקור מצפון-מערב ויקטוריה – ק. גרונבלד, ר. קרשון עמוד 4
תרומת עט לצומח היערני בישראל: מילה סורית – ר. קרשון, ק. גרונבלד עמוד 8
אורן ירושלים טבעי בהרי יהודה במאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20: נתונים חדשים – ר. קרשון עמוד 12
ייעור ונטיעת עצים על ידי רכבת ארץ ישראל – ר. קרשון עמוד 14
נתונים ראשונים על הביומסה של איקליפטוס אוצידנטלוס – י. זוהר עמוד 17
גורמי תמותה פתוגניים במנבטות אורן ובדיקת חיטוי זרעים כאמצעי לצמצום נזקיהם – צ. מדר, ר. ראובני עמוד 20
מיפוי תפוצתו של טוואי התהלוכה של האורן באמצעות מלכודות פיטיולור – י. הלפרין עמוד 25
מחקרים בפנולוגיה וגורמי התמונה של נובר האיקליפטוס בישראל – צ. מנדל, י. גולן, ת. מדר עמוד 30
מחלות הברוש – י. גולן, צ. מדר עמוד 38


הגיליון המלא להורדה »