יער הקדושים כמודל להכנת תוכנית יער וממשק אקולוגי ארוך טווח

מסמך תורת ניהול היער בישראל אושר על ידי דירקטוריון קק"ל באוגוסט 2012 ומניח בסיס מקצועי מחייב לניהול מוכוון מטרה ובר-קיימא של יערות ישראל. המסמך מגדיר את מטרות הייעור בארץ, את סוגי היערות ואת עקרונות התכנון והניהול שלהם. במקביל לתהליך אישורו, הוחלט ליישמו בהכנת דוגמה לתכניות יער וממשק ארוך טווח מוכוונות ממשק יער בר-קיימא, תוך כדי ביצוע בדיקה ואישור נוסף לעקרונות התכנון והממשק המופיעים במסמך.

כ"יער מודל" נבחר יער הקדושים שבהרי יהודה, המשתרע על פני כ-25,000 דונם, ומהווה אתגר תכנוני וממשקי, בשל מורכבותו הנופית, ההיסטורית והאקולוגית. שלבי הכנת תכניות היער וממשק ארוך טווח כללו הגדרת גבולות תכנון וניתוח שטח המאפשרים לימוד מעמיק של שלל מרכיבי השטח בקנ"מ אזורי. חלק מרכזי בשלב זה, כלל מיפוי תצורות צומח יערניות ביער הקדושים, מיפוי שנעשה לראשונה בקק"ל, על פי הגדרות תורת ניהול היער ובתיאום גבוה עם הסטנדרט למיפוי צומח ארצי. מסד הנתונים הרחב עבור כל יחידת תצורת צומח קיימת היווה בסיס לבניית מודל המאפשר לחזות את פוטנציאל הצומח העתידי בכל יחידה.

בהמשך, הוגדרו חזון ועקרונות תכנון וניהול כלליים ליער, אשר תורגמו לתכנית ייעודי שטח ליער הקדושים, על פי ייעודי השטח המוגדרים בתורת ניהול היער. ייעודי שטח אלו מכוונים לאספקת מגוון רחב של שירותי מערכת אקולוגית ושימור המגוון הביולוגי ביער.

תל כיסלון ביער הקדושים. צילום: יהל פורת

שטח יער הקדושים חולק לכ-80 יחידות ייעוד שטח שונות, בהסתמך על מאפייני השטח. לכל אחת מיחידות ייעוד השטח של היער הוצעו עקרונות תכנון כלליים ותכנון צומח מפורטים יותר, המסייעים להשגת מטרת ייעוד השטח שנקבע. לאחר מכן, בוצע חיתוך ממג"י בין שכבת יחידות תצורות הצומח הקיימות (יחד עם המידע הקיים בהן לגבי תצורות הצומח החזויות) לבין שכבת יחידות ייעודי השטח, על מנת לקבל שכבת יחידות ניהול שטח חדשות, אשר הוגדרו כ"יחידות ממשק". יחידת ממשק הוגדרה כשטח המאופיין בנתוני תכסית צומח דומים ככל הניתן ובייעוד שטח ועקרונות תכנון זהים. נתוני הצומח החזוי, ייעוד השטח ועקרונות התכנון של כל יחידת ממשק, סייעו בקביעת משרעת תצורות הצומח הרצויות בכל יחידה. כלומר, תצורת הצומח המתאימה ביותר למטרות ייעוד השטח, שניתן להגיע אליה במינימום התערבות/שינוי מתצורת הצומח החזויה.

בהמשך הוגדרו פעולות הממשק הנדרשות לשם השגת תצורת הצומח הרצויה. מידת העדיפות לטיפול בכל יחידת ממשק, נקבעה על פי שקלול ייעוד השטח, מידת הנגישות ומצב היער בכל יחידה.

לסיום, נעשה פילוח של שטח יער הקדושים על פי עדיפות הטיפול ופעולות הממשק העיקריות ביחידות הממשק השונות, המהווה בסיס לתכנית הממשק הרב-שנתית של יער הקדושים.

הקליקו לעיון בתכנית היער וממשק ארוך טווח