הסדרי ניגוד עניינים - מידע ומסמכים כלליים

בשורה של דיונים שקיימו דירקטוריון קק"ל והאסיפה הכללית שלה, הוחלט על נקיטת קו מחמיר בנושא זה, בין היתר:

  1. הוחלט כי כתנאי למינויו וכהונתו של דירקטור או נושא משרה בחברה, יחויב המועמד למלא שאלון לבחינת חשש לניגוד עניינים, בנוסח שייקבע על ידי היועץ המשפטי של קק"ל;
  2. הוחלט, כי היועץ המשפטי של קק"ל רשאי לדרוש מדירקטור או מנושא משרה לחתום על הסדר ניגוד עניינים בתוך 120 ימים ממועד מינויו (התקופה ניתנת להארכה על פי קביעת היועץ המשפטי);
  3. עוד הוחלט, כי הסדרי ניגודי העניינים בקק"ל יפורסמו בהתאם לנוהל שיאושר על ידי האסיפה הכללית, ויהיה בשים לב לנהוג בחברות הממשלתיות.

בהתאם לאמור, הכינו היועץ המשפטי של קק"ל והממונה על תכנון המדיניות בקק"ל, בסיועה של עו"ד נגה רובינשטיין – אחת מעורכות הדין המובילות בישראל בתחום זה, נוהל להסדרת ניגודי עניינים ונוהל לפרסום ניגודי עניינים.

נוהל פרסום הסדרי ניגוד העניינים אושר בתאריך 14.12.2016 על ידי האסיפה הכללית של קק"ל. נהלי הסדרת ניגוד עניינים ופרסום הסדרי ניגוד עניינים מתפרסמים עתה לראשונה באתר קק"ל, ומחייבים את הדירקטורים ונושאי המשרה בה.

בימים אלה מסתיים תהליך מורכב וממושך של הסדרת חשש לניגודי העניינים - תהליך שסיומו בהסדרי ניגוד עניינים פרסונאליים מפורטים בהתאם לסטנדרט הנהוג בשירות הממשלתי, המחייבים כל אחד ואחד מהדירקטורים ובעלי התפקיד הבכירים בקק"ל.

יו"ר דירקטוריון קק"ל מר דני עטר ביקש להעמיד סטנדרט של שקיפות גבוה אף יותר מהנוהל שאושר, ובאופן וולונטרי הורה על פרסום של הסדרי ניגוד העניינים עליהם חתמו כלל הדירקטורים של קק"ל, באתר החברה. מהפך זה הינו נדבך נוסף בפעילותה המתמדת של קק"ל להגברת השקיפות והמינהל התקין בכלל פעילותה.