הפקדת תכניות - פרסום לציבור

מדור זה מתעדכן במידע על תכניות שהופקדו ובתוקף להתייחסות הציבור.

הפקדת תכנית מפורטת ליער קדימה 412-0349498

 
תאריך פרסום ההודעה באתר מנהל התכנון - 10.1.2018