מו"פ ערבה תיכונה וצפונית

ספיר, ד.נ. ערבה מיקוד 8682500
טלפון: 08-658-1653, פקס: 08-658-1235
mop-arava@arava.co.il
agri.arava.co.il

פעילות מו"פ ערבה תיכונה וצפונית מתקיימת בתחומי המועצה האזורית תמר והמועצה האזורית ערבה תיכונה, ומתרכזת בשבעה תחומים: ירקות, פרחים, הגנת הצומח, מטעים, קרקע ומים, חקלאות מים, איכות ומו"פ מדעי.

יעדי מו"פ ערבה תיכונה וצפונית:

 1. שיפור וייעול תהליכי הגידול בגידולים הדומיננטיים בערבה: פלפל, מלון ותמר.

  א. אינטרודוקציה של זנים חדשים איכותיים ופיתוח פרוטוקולים ספציפיים לגידולם.
  ב. שיטות ואמצעים חדשניים להארכת חיי המדף של הפרי הקטוף.
  ג. דרכים להורדה משמעותית של עלויות הגידול.
  ד. שיפור ופיתוח פרוטוקולים להתמודדות עם מחלות ומזיקים.

  מאחר שאין גידול מרכזי אחד שיחליף את הפלפל, המטרה הינה לאתר גידולי ירקות חדשים, כולל גידולי נישה, על מנת להרחיב ולגוון את אפשרויות הגידול לחקלאי הערבה.

  חקלאות מים – בכוונת המו"פ לבצע חקר גידול אצות במערכות פתוחות וסגורות, בניסיון לאתר חומרים לתחום הרפואי ו/או תוספי מזון (ספירולינה וכלורלה).

  מטעים – המו"פ יחזק את המחקרים בתחום זה, שכן הוא מזהה יתרון לגידולי מטע בערבה בכל הקשור ביחס ידיים עובדות לדונם. המו"פ יפעל לאיתור זנים לגידול, כמות ומצעי גידול מתאימים, ייעול ההשקיה והדישון ואקלום מטעים נוספים (אפרסק, משמש, אפרסמון, פטל).

  פרחים – בכוונת המו"פ לבצע אינטרודוקציה ובהמשך אקלום של מינים מתאימים. בנוסף, ייבחנו תרביות וחומרי ריבוי במטרה ליצור פרוטוקול גידול פקעות, ובהמשך לפתח מותג מקומי בתחום חומרי הריבוי.

  צמחי מרפא – מחקר וניסוי בגידולי צמחי מרפא, כולל תהליכי מיצוי במטרה לבחון את שיווק תוצרי המיצוי כחומרי גלם לתחום הרפואי ו/או כתוספי מזון.
 2. הדרכה.
  בכוונת המו"פ לשנות את שיטת ההדרכה של החקלאים להדרכה בקבוצות אינטנסיביות, הנפגשות אחת לשבוע, עורכות סיורים בשטחים ומנתחות את התוצאות. כל זאת, על מנת לעודד את החקלאים למצוינות גידולית ולרווחיות גבוהה. עיקר פעילות זו תהיה מול מגדלי הפלפל.
  מיתוג המו"פ כמרכז מצוינות עולמית למחקר של גידול חקלאות בתנאי קיצון, כחלון לעולם השלישי.
 3. תגבור חוקרים
  בכוונת המו"פ לקלוט חוקרים נוספים ולשפר את רמת החקר במו"פ ורוחבו.
 4. תמיכות ושותפים
  המו"פ יפעל לאיתור שותפויות, גורמי מימון ושותפי ידע, במטרה לאפשר הגדלת הפעילות ויכולת מימון פעילות גבוהה. המו"פ ישאף לחבירה לגורמים תעשייתיים על מנת להגיע לפיתוחים משותפים עמם.
 5. פנייה לקרנות מחקר בינלאומיות.
 6. פיתוח עסקי לממצאים אשר יש להם פוטנציאל למסחור.