המעבר לתמ"א 1 - שינויים בתכנית

א. שינויים כמותיים
להלן השינויים הכמותיים שנעשו במעבר מתמ"א 22 לתמ"א 1 בכלל ייעודי היער (בדונמים):

תמ"א 22
1,605,026 דונם

תמ"א 1
1,551,635 דונם

פער
53,391- דונם

ב. שינויים בולטים נוספים בהוראת התכנית

1. ייעודים חופפים
תמ"א 22
חופפת לייעודים אחרים – מגורים, תעשייה, חקלאות, תשתיות, שמורות טבע וכיוצ"ב.

תמ"א 1
אין כפל ייעודים. אינה חופפת. הוצאו כל השטחים המיועדים לשימושים שאינם יער.

2. יער טבעי (הוראות פרטניות)
תמ"א 22
ביער טבעי לטיפוח – תותר פעולה יערנית לשיקומו ובלבד שאינה באה לשנות את אופיו באופן מהותי.

ביער טבעי לשימור – יוותר במצבו הטבעי, ללא התערבות חיצונית. זאת פרט לממשק הנדרש לשמירה ואחזקת השטח.

ביער פארק קיים/מוצע – יאופיין בדלילות נטיעותיו תוך מתן אפשרות לחברות הצומח העשבוני להתפתח ולאפשר נטיעה.

תמ"א 1
"שמירת השטח בטבעו, על סגולותיו ומאפייניו, ללא נטיעה ועבור "חשיפה והנגשה מבוקרת לציבור".

מותר:
שילוט, אמצעי ביטחון, בטיחות, מצפורים ומגדלי תצפית, שבילים, גשרונים וכן מתקנים להנגשה לאנשים עם מוגבלויות.

שימור, שיקום ושחזור עתיקות ומבנים היסטוריים, והשמשתם לציבור המבקרים, לרבות באמצעות סככות, תמיכות ומבנים לקירוי.

מתקנים לאחזקת בתי גידול וכן מבנים מתקני מרעה, לרבות גידור שיקום טרסות, בוסתנים ומתקני השקיה.

"במקרים חריגים רשאי מוסד התכנון לאשר ביער טבעי חניון מטיילים ושירותים ציבורים וזאת לאחר ששוכנע כי יש צורך בשימושים אלה ולאחר שהתקבל אישור הועדה המחוזית".

3. הגדרה: 'ועדה מקצועית' (ליער)
תמ"א 22
הרכב הוועדה: נציגי המשרד להגנת הסביבה (יו"ר), מנהל התכנון במשרד הפנים, קק"ל, רט"ג, משרד החקלאות, חל"ט, ומומחה מקצועי מהאקדמיה.

תמ"א 1
"ועדה למעקב ולבקרה שעניינה הממשק היערני, והרכבה יהיה נציגים מטעם המשרד להגנת הסביבה (יו"ר), קק"ל, רט"ג, משרד החקלאות, החברה להגנת הטבע ומומחה מקצועי מהאקדמיה".

4. דרישה למסמך נילווה לתכנית בשטח מוגן (כללי)
תמ"א 22
אין.

תמ"א 1
לתכנית בשטח מוגן הכוללת בינוי על פי סעיף 4.2 ו5 יצורף מסמך נילווה אשר יכלול הנימוקים להיקף השימושים, נחיצותם ומיקומם.

5. האפשרות לפעולות ושימושים לקליטת קהל: מבואה וחניון לילה (כללי)
תמ"א 22

ניתן לאפשר: שימושים לצרכי ציבור המבקרים.

בשטח המבואה ניתן לאשר: מרכז הסברה, מרכז מבקרים, מנהלה, תפעול, קופה, אחסון ואחזקה. שימושים נלווים כגון מזנון וחנות מזכרות.

תמ"א 1
ביער נטע אדם קיים, נטע אדם מוצא, פארק קיים ופארק מוצע, ניתן להקים: 50 מ"ר שירותים סניטריים ולאשר מבנה שלא יעלה על 250 מ"ר בתנאי ושטחי היער בתכנית מקומית ליער לא עולים על 4,000 דונם.

שטח בנוי של המבואה, למעט שטח סככות ושירותים ציבוריים, לא יעלה על 300 מ"ר. מוסד תכנון רשאי לאשר היקף בינוי העולה על 300 מ"ר, לאחר ששוכנע כי היקף השטח המוגן ואופי הפעילות בו מחייבים הקמתו.

6. חקלאות ומרעה (בשטחים מוגנים, כולל יער)
תמ"א 22
בתכנית מקומית ליער:
קרקע ראויה ומשמשת לעיבוד חקלאי.
שטח מצוי בשולי היער ומצומצם בהיקפו.
שטח שאינו בשולי יער או בהיקף רחב באישור מועצה ארצית.
רעייה אפשרית במשותף ובתיאום מול קק"ל ומשרד החקלאות.

תמ"א 1
אין מניעה להמשך עיבוד חקלאי בשטח המוגן.
בשטח מעובד בפועל או בשטח מיועד ליער:
בלב יער - ניתן לאשר עיבוד חקלאי, לרבות רשתות ומנהרות עבירות.
בשולי יער - ניתן לאשר מבנים הנדרשים במישרין לחקלאות.
ניתן לאשר מרעה בתיאום עם רשויות מוסמכות.

7. תשתיות (ביער)
תמ"א 22
מותר לייעד שטחים להקמת מתקני מים וביוב מתקני חשמל ותקשורת ובלבד שגודלם הכולל של השטחים לא יעלה על רבע ממספר הדונמים של כל שטחי היער הכלולים באותו תחום יער

תמ"א 1
מוסד תכנון רשאי לאשר מתקני תשתית וקווי תשתית. מתקני תשתית יהיו מצומצמים בשטחם לא יעלה על 15% מסך שטחי היער באותו תחום יער.

8. שינויי ייעוד משטח מוגן לייעוד אחר
תמ"א 22
יער נטע אדם קיים, יער פארק קיים, יער פארק חופי, יער טבעי לשימור:
אחוז שינוי באישור מחוזית עד 5% .
בין 5%-10% - הסכמת מועצה ארצית.

נטע אדם מוצע, יער טבעי לטיפוח, יער פארק מוצע, נטיעות בגדות נחלים:
10% באישור מחוזית,
10%-25% באישור מועצה ארצית

תמ"א 1
היקף כולל שישונה לא יעלה על 15%
עד 7% - ניתן באישור מחוזית. מעל נידרש אישור מועצה ארצית.
מכסת הגריעות התאפסה.

9. ממשק יערני
תמ"א 22
ללא התייחסות.

תמ"א 1
הוועדה המקצועית תקבל החלטה במסמך תוך 60 יום מעת קבלתו.

הוועדה: ועדה למעקב ולבקרה שעניינה אישור הממשק היערני ומעקב אחר ביצועו שהרכבה הוא נציג מטעם המשרד להגנת הסביבה (יו"ר), קק"ל, רט"ג, משרד החקלאות, מנהל התכנון, החברה להגנת הטבע ומומחה מקצועי מהאקדמיה.