משמעות יחסי הגומלין בין פטריות לחיפושיות אמברוזיה וחיפושיות קליפה על בריאות העץ

סטנלי פרימן, המחלקה לפתולוגיה של צמחים וחקר עשבים, מכון וולקני, ראשון לציון 7505101, ישראל
 
חיפושיות קליפה ניזונות מהסות (הקורטקס) לעומת רוב חיפושיות האמברוזיה שניזונות אך ורק מפטריות סימביוטיות. רוב החיפושיות הללו קשורות קשר הדוק לפטריות שהן נושאות ויכולות לאלח את הסות והעצה בהן מתאכלסות. הדבקה זו לעתים גורמות למחלות קשות ולנזק רב לעצי הפונדקאים. חיפושיות אלה רוכשות לעיתים פתוגנים מהסביבה ומעבירות גם אותם לעץ הפונדקאי.

כ-28 מיני חיפושיות קליפה הניזונות מהסות מוכרים בישראל. פטריות הקשורות לחיפושיות אלה אופיינו בשיטות פורפולוגיות ומולקולריות.  מקבוצת ה- Ophiostomoid זוהו שלושה מיני פטריות, Ophiostoma ips, Graphilbum rectangulosporium ו-Leptographium wingfieldii, ופטרייה Geosmithia sp. 24-מקובצה נפרדת. מיני הפטריות הנ"ל זוהו משלושה מיני חיפושיות קליפת האורן Orthotomicus erosus ,Tomicus destruens ו- Pityogenes calcaratus . פתוגניות נגרמה רק ע"י L. wingfieldii שפגע באורן ירושלים ואורן ברוטיה.

כמו-כן, בודדו פטריות מחלקי הגוף והגלריות של שני מיני חיפושיות קליפת הברוש, Phloeosinus armatus ו- P. bicolor, שנדגמו מעצי ברוש מצוי Cupressus sempervirens באזורים שונים בישראל. אפיון מולקולרי ומורפולוגי הצביע על כמה מיני הסוג  Geosmithia שבודדו מעצי ברוש מוכרים, ושני מינים חדשים למדע Talaromyces cupressi ו-Geosmithia  cupressina. תבדיד ייצוגי של T. cupressi גרם ל- 100% מחלה בשתילי ברוש, בעוד שמיני ה-Geosmithia  לא נרשמו כפתוגניים.

מעניין לציין שכמה ממיני פטריות אלה בודדו גם מבוגרים של שלושה מיני צרעות טפיליות המתפתחים על זחלי  P. armatus. מחקר זה מצביע על קשר ארוך ויציב בין מיני חיפושיות קליפה מהסוג  Phloeosinus ופטריות מהסוג Geosmithia. מיני פטריות אלה מתפקדים ככל הנראה  כפתוגנים או אנדופיטים של עצי ברוש מצוי בישראל. הפטריות הקשורות למיני חיפושיות קליפה  אחרים בישראל, נדירים או שאינם נחשבים כמזיקים,  אינן ידועות ברובן.  

אחד עשר מיני חיפושיות אמברוזיה, שמונה של Scolytinae ושלושה של Platypodinae, נמצאו בישראל. בין הראשונים, שני מינים מוכרים כמזיקים חמורים. חיפושית האמברוזיה של האבוקדו (PSHB) Euwallacea fornicatus, מקורו מדרום מזרח אסיה, התגלתה בישראל בשנת 2009. חיפושית האברוזיה של האבוקדו היא מזיק קשה של אבוקדו ועצי נוי רבים בישראל.

הנקבות הבוגרות נושאות את הסימביונטים הפטרייתיים, Fusarium euwallaceae, Graphium euwallaceae ו-Paracremonium pembeum, באברים ספציפיים בלסתות העליונות (מיקנגיה המנדיבולרית) אל העצים המאוכלסים החדשים שם הם מתרבים ומהווים את מקור המזון להתפתחות הצאצאים. F. euwallaceae אחראי לתסמיני נבילה טיפוסיים הנגרמים לעצי הפונדקאים.

בשנים האחרונות, הנובר הענפונים השחור (BTB) Xylosandrus compactus  התפשט והתבסס במקומות רבים בגליל. הסימביונטים הפטרייתיים העיקריים של חיפושית אמברוזיה זו שהתגלו בישראל  הינם Ambrosiella, Acremonium, Geosmithia  ו- Fusarium solani.

בעוד שהפחתת הנזק שנגרם על ידי חיפושית האמברוזיה של האבוקדו  ושותפיו הפטרייתיים במטעי אבוקדו אפשרית על ידי גיזום וסניטציה, הפחתת הפגיעה הנגרמת ע"י מין זה בעצי נוי, והפגיעה של נובר הענפונים השחור בעצי החורש  עדיין מהווים אתגר. נושאים אלה ידונו במסגרת הכנס הנוכחי.