פרסום מכרז על משרה פנויה - מומחה/ית תוכן - ייעור

קרן קימת לישראל מכריזה בזאת על פרסום משרה פנויה ביחידותיה כפי שיפורט להלן:
מומחה/ית תוכן - ייעור
 
מקום העבודה: משרדי קק"ל אשתאול
הדרגה המוצעת: חוזה אישי ע"פ ההסכמים הקיבוציים הנהוגים בקק"ל
היקף משרה: 100% משרה
מהות התפקיד ותנאי הסף הנדרשים: כפי שמפורט במכרז הפומבי המפורסם באתר קק"ל
מהות התפקיד ותנאי הסף הנדרשים:
 
 
1. המשרה מתייחסת לגברים ולנשים כאחד.
2. למשרה זו רשאים להגיש מועמדות, מועמדים שאינם מקרב עובדי החברה.
3. הגשת מועמדות לתפקיד מהווה הסכמה לעמוד במבחני מיון במידה ויידרשו ע"י קק"ל.  הודעה על זימון למבחני מיון תועבר למועמד על ידי מנהל חטיבת משאבי אנוש ומינהל.
4. על המועמדים לצרף לבקשותיהם: קורות חיים, המלצות, מסמכים המעידים שהם בעלי ההשכלה הנדרשת למשרה וכן אישורים בדבר היותם בעלי הניסיון הנדרש.
(בעלי תעודות השכלה מחוץ לארץ, חייבים להמציא אישור היחידה להערכת תארים/ דיפלומות מחוץ לארץ, במשרד החינוך).
5. מועמדות למשרה בצרוף קורות חיים, המלצות, מסמכים לעניין ההשכלה הנדרשת
ואישורים על הניסיון הנדרש תעשה באמצעות המערכת האינטרנטית של קק"ל לקישור:
https://salkkl.kkl.org.il/KolKoreMichrazKoahAdam/ka_enter1.aspx?Michrazid=072/22
הגשת המועמדות עד ולא יאוחר מיום 22/12/2022 עד השעה 23:00.
6. מודגש בזאת כי מועמדות שתוגש לאחר המועד האמור לעיל לא תובא בחשבון. כמו כן, בקשות מועמדות שיישלחו ללא מסמכים נלווים המעידים על השכלה וניסיון לא יידונו.