הגשת ערר

במידה והגשתם בקשה לכריתה או העתקה של אילן מוגן ולאחר בחינת הבקשה פקיד היערות החליט שלא לאשר את בקשתכם, ניתן לערער על כך בכתב בפני פקיד היערות במשרד החקלאות בלבד.

כמו כן, ניתן לערער גם על בקשת כריתה/העתקה שאושרה ע"י פקיד היערות ולהתנגד לרישיון שניתן.

ערערים בתחום אחריות פקידי היערות בקק"ל יש להגיש לפקיד היערות של משרד החקלאות
על-פי הפרטים הבאים:
ד"ר ארז ברקאי
טלפון: 03-9485816
דואר אלקטרוני

לטופסי ערר ולפרטים נוספים באתר משרד החקלאות »