השפעת פטריית מיקוריזה על התבססות שתילים

אביגיל הלר(1), אורן סבן(2), שוש עינב (3) , סמדר וינינגר ויורם קפולניק (4)

1. הנדסת הצומח וגנים בוטנים, שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, avigh@shaham.moag.gov.il
2. מגמת הנדסאות נוף, מכללת רופין
3. מחלקת גנים ונוף, עיריית כרמיאל
4. המחלקה לגידולי שדה ומשאבי טבע, מינהל המחקר החקלאי

בעקבות עיכוב ניכר בהתפתחות עצי הנוי בתחומי העיר כרמיאל נבחנה ההשפעה והתועלת בהוספת אנדומיקוריזה (Glomus intraradices) מטיפוס AM (Vesicular-arbuscular mycorrhiza) בקרקע הבור בעת הנטיעה, בשני מיני בוסתן.

בעקבות תוספת מידבק לעצי אגס קלרי צעירים נמצאה הקדמת הבשלה מובהקת בפקעים שבעצים המטופלים, לעומת העצים שלא טופלו. לא ברור אם השפעה זו של הפטרייה טובה להתפתחות השתילים באזור כרמיאל, שכן בהבשלה מוקדמת בחורף קר תיתכן פגיעה בפקעים ובעץ כולו. בעצי פרסימון (אפרסמון) יפני, שטופלו במדבק, מספר פריצות הענפים היה גבוה יותר באופן מובהק בעצים המטופלים לעומת עצי ההיקש.

כמו כן, ניכר הבדל משמעותי ומובהק באורכם של הענפים בעצים מטופלים לעומת אורכם בעצי היקש (הבדל קרוב לפי ארבעה). תוצאות אלו מראות, כי הפטרייה מזרזת את הצימוח אם כי באופן שונה במינים שונים. יש לבחון את השפעת פטריית המיקוריזה לפני יישומה.

 להורדת המאמר