קרקע גיליון 74 - ינואר 2017

חוברת נושא: בין ציבורי לפרטי

תוכן העניינים
המשך...

פולמוס הקרקעות - המדיניות הקרקעית כלפי האוכלוסייה הערבית / פלסטינית | ד"ר דוד וסלי (מכון וורטר ליבך, אוניברסיטת תל אביב)
המשך...
 
חוק התכנון והבנייה: שיתוף הציבור בהליכי התכנון | ד"ר בועז ברזילי
המשך...
 
הבעלות על הקרקע מחסם למנוף: יישום מנגנון הרה-פרצלציה | פרופ' ראסם ח'מאיסי (אוניברסיטת חיפה / מכון וולטר ליבך, אוניברסיטת תל אביב)
המשך...
 
כריית החול הימי בישראל - החטא ועונשו | ד"ר בועז ברזילי
המשך...

לקובץ הגיליון המלא
המשך