קרקע גיליון 47 - נובמבר 1997

תוכן העניינים:

הרשות לתכנון לאומי - דרושים פתרונות יצירתיים להתגבר על הבעיות הישנות | עמיעד (עדי) ניב
המשך...

עיוותי שיטת החכירה | נעה ווסרמן-עמיר
המשך...

זכויות מוקנות בשיטת החכירה מתקרבות מאוד לזכויות של בעלות פרטית | גילת בן-שטרית, דניאל צ'מנסקי
המשך...

פארק עירוני בפי גלילות | שלמה גרטנר
המשך...

ישראל צועדת לקראת הפיכתה למדינת-עיר | פרופ' אלישע אפרת
המשך...

הערך הכלכלי של שטחים פתוחים בישראל | עליזה פליישר, יעקב צור, טל בר-אוריון
המשך...

תכניות מתאר מקומיות: היבטים משפטיים | ד"ר בנימין הימן
המשך...

הוועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים - לא כשלה
המשך...

לקובץ הגיליון המלא
המשך...
קרקע, גיליון 47