התפשטותו של נובר הענפונים השחור, הפגיעה ביער ובחורש והערכות לסקירת הנזקים

ניצן בירנבאום, מדור בריאות היער, אגף הייעור, קק"ל

ניטור חרקים מזיקים ומחלות הוא פעולה חיונית להשגת מידע על תפוצתם, היקף הנזק, קצב השינויים בפיזור וההפצה של המזיקים ובחינת יעילות אמצעי הדברה. נובר הענפונים השחור Xylosandrus compactus מאכלס ומתרבה בענפונים, אך מאכלס גם בענפים עצמם, כפי שנצפה בעצי חרוב Ceratonia siliqua כליל החורש Cercis silquastrum וקטלב מצוי Arbutus andrachne, הפגיעה בכותרת במיני העצים הרגישים עלולה לגרום לדרדור קשה בבריאותם ואף להמתתם, כפי שנצפה לא מכבר בישראל. לפיכך, נובר הענפונים השחור עלול לגרום לפגיעה משמעותית ביער ובחורש הישראלי.

מתצפיות שבוצעו בשנתיים האחרונות, מסתמן כי נובר הענפונים השחור חדר לישראל מלבנון משם הוא דווח כבר ב 2018. הנובר התבסס לאורך כל גבולה הצפוני של ישראל עד גוש שגב. ממחקר שבוצע בשטחי חרוב בסיציליה, נמצא שקצב ההתפשטות של אוכלוסיית הנובר הוא כ-8 ק"מ בשנה. בחודשים האחרונים התגבש סקר תפוצה נרחב של הנובר לו שותפים קק"ל, רט"ג, ומשרד החקלאות, שמטרתו לבחון את היקף הנגיעות וחומרתה. במסגרת הסקר תבוצענה תצפיות לבחינת מידת ההחמרה, התפשטות התפוצה, והרגישות של מינים מעוצים בחורש ובשטחי נוי לאורך זמן. הסקר ינוהל בעזרת מערכות מידע גיאוגרפי (ממ"ג) וייצר מאגר מידע מתעדכן שיאפשר מעקב אחר השינויים בתפוצה ובעוצמת הנגיעות, ובהמשך הערכת היעילות של הממשקים שינקטו לצמצום הפגיעה.

כדי לאפשר בחינה של תאי שטח נרחבים ומספר גדול של נקודות דגימה, הסקר יתמקד במשתנים איכותיים אחדים: מיני הצומח המעוצה המתאכלסים, מידת הפגיעה ברמת העץ הבודד, ובפיזור המרחבי של הנזק באתרי הניטור. פריסה רחבה של נקודות במרחב הנבחן, הבחנה בין הרכבי צומח, סוגי קרקע, ותנאי אקלים, יאפשרו לבחון את התנאים המעודדים או המגבילים את התפשטות המזיק ואת עוצמת הפגיעה. מידע זה חיוני לקבלת החלטות ממשקיות כגון קביעת מרחבי הכלה, הפעלת מאמצי מניעה והדברה והיכן להמשיך לבצע ניטור למניעת התפשטות האוכלוסייה.