תקנון האתר ומדיניות פרטיות

הגלישה ב-"e ירוק" הינה בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן ולהוראות כל דין.
השימוש והגלישה ב-"e ירוק" כמוהם כהסכמה לכל התנאים המפורטים במסמך זה להלן ללא כל סייג או תנאי.
אנא קראו תנאים אלה בעיון ובקפידה.

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות "e ירוק"

 1. כללי

  השימוש ב-" eירוק" בין שבאמצעות האינטרנט, באפליקציות סלולריות, ב"אינסטגרם", ב"פייסבוק" ובכל אמצעי אחר (להלן: "האתר" ו" eירוק" ו"המדיה") הינו בכפוף לתנאי השימוש והכללים הקבועים במסמך זה ובמסגרת התנאים הנוספים וההגבלות הקבועים בגדר השירותים הניתנים במסגרת האתר כדוגמת קבוצות דיון, בלוגים וכו', כפי שנקבעו על ידי הבעלים והמפעיל הבלעדי של האתר, קרן קימת לישראל (להלן: "קק"ל" ו"בעלי האתר") וכפי שתשנה אותם ותוסיף עליהם מעת לעת לשיקול דעתה הבלעדי (להלן: "תנאי השימוש" ו"התנאים"). 

  התנאים חלים על השימוש באתר ובתכנים בכל מדיה הכלולים בו כהגדרתם להלן באמצעות מחשב, או כל אמצעי תקשורת אחר לרבות מכשיר סלולרי, טאבלט וכיוצא באלה. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומיועדים לנשים ולגברים כאחד. בתנאים אלה, המונח "תוכן" או "תכנים" כוללים כל מידע מכל מין וסוג שהוא, לרבות כל תוכן מילולי, גרפי, קולי, אור-קולי וכל שילוב שלהם ולרבות עיצובם, עריכתם, הפצתם, הצגתם ולרבות כל תמונה, ציור, הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה, דגימה, סרטון, קובץ קולי, תוכנה, קובץ, קוד, יישום, פורמט, פרוטוקול, מאגר נתונים, מפה או חלק ממנה, ממשק, תו, סימן, סמל, כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, הערכות וכיוצא באלה תכנים המועברים או העומדים לרשות המשתמשים באתר. 

 2. שימוש באתר

  השימוש באתר, לרבות כל תוכן המוצג בו, מוצע למשתמש כפי שהוא, בהתאם להחלטת בעלי האתר, ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלי האתר, מי מטעמם, וכל מציג או משתמש באתר, בגין תכונות שירותים ותכנים באתר מכל סוג שהוא לרבות כל השפעה שלהם, בין ישירה ובין עקיפה. השימוש בתכנים ובשירותי האתר יהא על אחריותו של המשתמש לבדו. בעלי האתר ומי מטעמם לא יישאו בכל אחריות ביחס לתכנים המתפרסמים באתר ולשימושם. השימוש באתר יהא למטרות פרטיות בלבד. 

 3. תוכן האתר

  האתר מוגש כשירות לציבור. האתר מציג תכנים מטעם בעלי האתר וכן תכנים המועלים על ידי משתמשים ומפרסמים אשר אינם בשליטתה ובאחריותה של קק"ל או מי מטעמה, ועל כן עלול להכיל תכנים שגויים, מטעים, שאינם מדויקים, מפרי זכויות באופן כלשהו וכו'. המשתמש לוקח על עצמו את האחריות לכל שימוש בפרטים אלה תוך התחייבות לשימת לב לאמור והינו מתחייב כי לא תהא לו כל טענה, דרישה ותביעה בגינם כלפי בעלי האתר או מי מטעמו. לקק"ל נתון שיקול דעת בלעדי לשנות תכנים, להוסיף, לגרוע, לעדכן ולסגור את האתר בכל עת לרבות שינוי תכנים שאינם מוזנים על ידה באתר בשל היותם בלתי מתאימים לתנאי השימוש, אינם ראויים, פוגעניים באופן כלשהו, אינם מדויקים, מטעים וכו', וזאת מבלי שתהא מחויבת במתן הודעה כלשהי לכל אדם – כולל המשתמש או רשות. באתר מובא מידע הנוגע לשמירה על הטבע, מסלולי טיול ופעילויות שונות בישראל.

  קק"ל עושה את מרב המאמצים לפרסמם באופן שיהיו עדכניים ומהימנים. יחד עם זאת, בשל השפעת מעשי ידי אדם, תנאי מזג האוויר, עבודות ושיפוצים באתרים מסוימים, שינויים בטבע, כוח עליון ועוד, עשויים לחול שינויים בתוואי השטח, בתנאי מזג האוויר, במצב הביטחוני ועוד, העשויים להשפיע על התכנים ועל השטח.

  אשר על כן, על המשתמש  לבדוק בקפידה ובאחריות המשתמש לבדו, טרם שימוש בתכנים, כי לא חל בהם שינוי כלשהו. המשתמש יישא לבדו באחריות לכל שימוש שהוא עושה באתר ובתכנים באתר! שימוש בתכנים המובאים בגדר "e ירוק" אינם פוטרים את המשתמש מחובתו לפעול על פי כל דין בקשר למסלולי טיול, לציית לשלטי אזהרה ולתאם את הטיול עם גורמי בטחון או בטיחות מוסמכים כנדרש, כמו גם להשלים מידע באשר לתכנים כדוגמת פרטים מלאים על אודות מפות, מסלולי טיול, תחזית מזג אוויר, התאמת מידת קושי הטיול לטיילים, צורך במדריך מקצועי, ביטוח או כל אמצעי, ציוד ומידע נחוץ אחר. התכנים באתר אינם בגדר ייעוץ מקצועי והינם בגדר הצעה כללית. אין בעלי האתר נושאים בכל אחריות לתוצאותיהם, ישירות ועקיפות, כפי שייגרמו לצד שלישי כלשהו כמו גם למשתמש ולמי מטעמו, אשר האחריות המלאה והבלעדית לפעולותיו ולתוצאותיהן תחול על המשתמש לבדו.

  בעלי האתר ומי מטעמם לא יישאו באחריות לכל נזק, הפסד, אובדן מכל סוג, אי נוחות, תשלום, הוצאה, עוגמת נפש וכיוצא באלו, תוצאות ישירות או עקיפות שיגרמו למשתמש ולמי מטעמו ולכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים והסתמכות עליהם, כמו גם יישומי תוכנה ואמצעים וכל כלי אחר הניתן לעשות בו שימוש בגדר האתר. באתר מצויים קישורים לאתרים חיצוניים אשר אינם קשורים ב-" e ירוק". הקישורים נועדו לנוחות המשתמש בלבד ואין לקק"ל ו/אן מי מטעמו כל קשר ואחריות לתכנים המפורסמים בהם, לחוקיותם, לתקינותם ולתפעולם. תנאי מסמך זה לעיל ולהלן אינם חלים על כל קישור חיצוני ולרבות מדיניות פרטיות "e ירוק" ולפיכך על המשתמש חלה אחריות לעיון במדיניותו של כל קישור וקישור. קק"ל ומי מטעמה לא יישאו בכל אחריות בקשר לתכנים המפורסמים באתרים כאמור, בין במישרין ובין בעקיפין, ואין לפרש קישורים לאתרים אלה כמתן אישור, המלצה או העדפה על ידי קק"ל לאתרים אלה ולתכנים המפורסמים בהם.


 4. קניין רוחני וזכויות יוצרים

  התכנים, לרבות שמות, סמלים, סימנים מסחריים, פטנטים ומדגמים רשומים ושאינם רשומים, מידע טכנולוגי הכרוך בהפעלת האתר והקמתו לרבות תוכנות, יישומים, קבצים גרפיים ואחרים, המפורסמים באתר על ידי בעלי האתר או מי מטעמם, הינם בבעלותה הבלעדית של קק"ל והיא בעלת זכויות היוצרים בהם, או של צדדים שלישיים שהעניקו לה ולמי מטעמה הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים הנלווים לו, למעט תכנים שהועלו על ידי משתמשים. אין לעשות כל שימוש, הפצה והעתקה בתכנים שהועלו על ידי משתמשים שלא למטרות פרטיות והמשתמש מתחייב בזאת כי לא יפר את זכויות היוצרים וזכויותיו האחרות של כל משתמש או מפרסם אחר אשר פרסם תכנים מטעמו באתר. 

  השימוש בתכנים מותר למטרות אישיות ופרטיות בלבד ולצורך שימוש הוגן וסביר לפי הכללים המפורטים לעיל ולהלן ובהתאם לכל דין. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות. כל ציטוט והעתקה מתוך התכנים יהא בציון מפורש של המקור לציטוט, בין שהוא קק"ל ובין שהוא אחר כלשהו. 

  על המשתמש חל איסור לעשות שימוש בתכנים המסלף, פוגם ומשנה אותם, והכול בכפוף לקבוע בדיני זכויות יוצרים ועל פי כל דין. אין להעתיק, להעביר, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם את התכנים בכל מדיה, כולם או חלקם, ללא הסכמת קק"ל מראש ובכתב. המשתמש מתחייב שלא יפר את זכויות היוצרים וזכויותיה האחרות של קק"ל.   קק"ל מכבדת את בעלי זכויות היוצרים בתכנים המועלים באתר, ולכן, משתמש הסבור שהופרו זכויות היוצרים שלו על פי כל דין, מתבקש לפנות לקק"ל באמצעי הקשר המצוינים מטה. 


 5. הרשמה לאתר וקבלת דיוור וחומר פרסומי

  במקומות ובהקשרים שונים באתר תידרש מהמשתמש מסירת פרטים אישיים כגון שם המשתמש, כתובתו, כתובת הדואר האלקטרוני, מספר טלפון להתקשרות ועוד (להלן: "פרטים אישיים"). המשתמש מתחייב למסור פרטים אישיים, מדויקים ועדכניים. מסירת פרטים אישיים על ידי משתמש כמוה כהסכמה לקבלת דיוור, פרסום אלקטרוני (לרבות "COOKIES") ומודפס ומידע מכל סוג בקשר עם פעילות האתר וממנו. קק"ל תעשה שימוש בפרטים אישיים על פי דין החל על העניין ולא תמסור אותם בניגוד לדין. פרסומים אשר יישלחו למשתמש בדואר אלקטרוני ו/או בכל אמצעי תקשורת אחר, יועברו למשתמש מבלי שימסרו למפרסם פרטיו האישיים של המשתמש.

  יחד עם זאת, קק"ל תהא רשאית למסור פרטים כלליים של משתמש מבלי שיופיע שמו וזיהויו המלא לצורך עריכת ניתוחים סטטיסטיים לצדדים שלישיים. קק"ל תהא רשאית לבקש את רשותו של משתמש לעשות שימוש בפרטיו האישיים לצרכים שונים כפי שיוצגו על ידה למשתמש. אישור המשתמש לעשות שימוש בפרטים אישיים יהווה אישור לעשות שימוש בכל פרט המצוי בידי קק"ל לרבות תמונה. יחד עם זאת, באם הפרטים יידרשו על ידי גוף ממשלתי הפועל על פי דין או על פי צו מבית משפט, או במסגרת הליכים משפטיים המתנהלים נגד קק"ל ומי מטעמה, תחשוף קק"ל את הפרטים שנמסרו על ידי המשתמש הרלבנטי בלבד תוך שמירה על פרטיותו ככל הניתן בנסיבות ולא יהיו למשתמש כל טענה, דרישה או תביעה נגד קק"ל ו/או מי מטעמה.

   קק"ל מסתייעת באמצעי אבטחה קפדניים לאבטחת המידע השמור אצלה בגדר האתר. ברם, המשתמש נדרש לשקול היטב ובזהירות את המידע המועבר על ידו לאתר מחשש של חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של קק"ל חרף מאמציה לאבטחת המידע והינו מתחייב בזאת כי לא תהיינה לו כל טענה, דרישה ותביעה נגד  קק"ל במקרים כאמור. משתמש אשר חפץ בהסרת פרטיו האישיים ממאגר הנתונים של קק"ל מוזמן לפנות לקק"ל באמצעי הקשר המפורטים להלן וקק"ל תפעל להסרת הפרטים כמבוקש ובכפוף להוראות כל דין. הסרת פרטי משתמש ממערכות קק"ל תמנע מהמשתמש לקחת חלק בפעילויות המוצעות באתר ובאמצעי תקשורת הקשורים בו ולמשתמש לא תהא כל טענה, דרישה ותביעה כנד הקק"ל ומי מטעמה בגין הסרתו מהם. 


 6. תכנים שמקורם במשתמשים ותקשורת בין משתמשים

  באתר מוצגים תכנים, המלצות, תמונות ותגובות שהועלו על ידי משתמשים במסגרת הפעילות באתר ובקישורים אליו. אין לפרסם באתר תכנים אשר מהווים עבירה על החוק ו/או פגיעה, עלבון, עוינות ו/או איום ו/או פורנוגרפיה ו/או אופי מיני ו/או עידוד גזענות, אפליה, לשון הרע, פגיעה ברגשות הציבור, ו/או כל תוכן שאין בו אמת, מטעה, מסלף או נחזה על פניו להיות שקרי, מטעה או מסלף ו/או תכנים אשר הזכויות בהן אינן שייכות למשתמש או שיש בשימוש בהם כדי לפגוע בזכויותיו הקנייניות של אחר כולל קק"ל, לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר וכו'. אין להשתמש באתר בתוכנות שאינן מורשות לשימוש, או שנושאות וירוס או עלולות לשאת וירוס מחשב כלשהו וכן תכנים עוינים הידועים כ"סוס טרויאני", "תולעים", "יישומים מזיקים" וכיוצא באלה. אין לפרסם כל תוכן הנוגע לאדם, לרבות קטין, ו/או המזהה אותו, את פרטיו האישיים ו/או דרכי ההתקשרות עמו ואין לפגוע בפרטיותו של אדם. 

  אין לפרסם ו/או להעלות לאתר מודעות או כל תוכן אחר שנועד לקדם נושאים פוליטיים או שמקורם בגופים פוליטיים. בעלי האתר ומי מטעמם רשאים למחוק תכנים אשר יעלו על ידי משתמשים בניגוד לקבוע במסמך זה ו/או לסרב לפרסמם, כולם או חלקם וכן לנתק את המשתמשים מהשירותים הניתנים באתר ובאמצעים הקשורים בו בכל עת מבלי שיידרשו להודיע על כך ואין ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה נגד בעלי האתר ו/או מי מטעמם. פרסום והעלאת חומרים על ידי משתמש הינם באחריותו המלאה והבלעדית. המשתמש מצהיר כי כל מידע שיעלה לאתר הינו מדויק ונכון במידת האפשר וללא כל הפרה של התנאים המנויים במסמך זה לרבות כל קישור לכל אתר  ובפרסומו מאשר המשתמש לעשות בו כל שימוש, בין באמצעות בעלי האתר ובין באמצעות אחרים מבלי שתהא לו כל טענה, דרישה ותביעה כנד בעלי האתר ומי מטעמם וללא הגבלת זמן.  המשתמש מתחייב בזאת כי יפצה וישפה את האתר ובעליו ומי מטעמו בגין כל נזק, הפסק, הפסד, אבדן או הוצאה מכל מין וסוג שהוא, שנגרמו או שייגרמו להם והקשורים במישרין או בעקיפין, לתכנים אשר העלה לאתר או שעשה בהם שימוש והוא מוותר באופן סופי ומוחלט על כל טענה, דרישה ותביעה כלפיהם בקשר עם התכנים האמורים והשימוש בהם. השימוש באתר עשוי לאפשר תקשורת בין משתמשים באמצעות האתר ומערכותיו. כל העברת תוכן באמצעות מערכת זו תהא על אחריות המשתמש לבדו ולא תהא למשתמש כל דרישה, טענה ותביעה בקשר עם השימוש בה והתכנים המובאים בה כלפי בעלי האתר. בעלי האתר יהיו רשאים להפסיק את השימוש במערכת כולה או חלקה לשיקול דעתם, לרבות במקרה שבו עשה משתמש שימוש שאינו עומד בתנאי מתנאי השימוש באתר. יחד עם זאת, לאור העובדה כי בעלי האתר אינם מפקחים ועורכים את כל התכנים המועלים לאתר ובפרט אלה המועלים על ידי משתמשים, תכנים אשר מקורם במשתמשים אשר לא הוסרו על ידי בעלי האתר ומי מטעמם ופורסמו מכל סיבה שהיא כפי שהם, לא יהוו עילת תביעה או דרישה כלשהי מאת קק"ל ומי מטעמה. לא תהיה למשתמש כל טענה, דרישה ותביעה בקשר עם התקשרותו עם צדדים שלישיים אשר הקשר עמם נוצר בקשר עם שימושו באתר לרבות מדריכים, מקומות לינה, הסעדה ונותני שירותים למיניהם. 


 7.  פרסומות ומידע מסחרי

  כל דבר פרסום המופיע באתר הינו בבעלותו ובאחריותו של המפרסם לבדו וקק"ל אינה נושאת בכל אחריות לתוכנו, למוצר או השירות המפורסם בו ולאופן הצגתו. פרסום באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירות או המוצר המוצע וכל עסקה בגין פרסום כאמור תהא בין הצדדים לה בלבד מבלי שתהיה נגד קק"ל כל טענה, דרישה ותביעה. המשתמש מתבקש להתייחס לכל פרסום בזהירות ראויה ונדרשת כצרכן סביר. בעלי האתר ומי מטעמם רשאים למנוע פרסום באתר ובכלי תקשורת קשורים בו לשיקול דעתם.   

          
 8.  תכניות הטבות ופעילויות במסגרת האתר

  קק"ל תקיים מעת לעת פעילויות, מבצעים, תכניות והטבות ופעילויות שונות אשר יועלו או יפורסמו באתר ובאמצעים המקושרים לו. על המשתמש לקרוא בעיון את התנאים הנלווים לכל אלה טרם שישתתף בהם. כל תנאי וכלל אשר יפורסמו כאמור על ידי קק"ל יתווספו לכללים אלה ויחייבו את המשתמש לכל דבר וענין. 

 9. פיצוי ושיפוי

  המשתמש מתחייב בזאת כי יפצה וישפה את האתר ובעליו ומי מטעמו בגין כל נזק, הפסק, אבדן או הוצאה מכל מין וסוג שהוא, שנגרמו או שייגרמו להם והקשורים במישרין או בעקיפין, להפרתו את תנאי שימוש אלה והוא מוותר באופן סופי ומוחלט על כל טענה ודרישה כלפיהם. 

 10. שונות

  קק"ל אינה מתחייבת כי האתר והשירותים הניתנים בו לא יופרעו ויינתנו כסדרם וללא הפסקות ו/או כי יהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית ו/או מפני נזקים, תקלות וכשלים בחומרה, תוכנה או בקווי תקשורת אשר יגרמו כל אלה לנזק כלשהו, ישיר או עקיף לרבות עוגמת נפש שיגרמו למשתמש עקב אלה והמשתמש מתחייב בזאת כי לא יבוא בכל טענה, דרישה ותביעה כלפי קק"ל ו/או מי מטעמה בגין עניינים כאמור. תנאי שימוש אלה יתווספו לכל תנאי אחר המצוי באתר, ובמקרה של אי התאמה יגברו תנאי שימוש אלה.בעלי האתר רשאים לשנות תנאים אלה מעת לעת מבלי שתחול עליהם חובה להודיע על כך מראש. כל שינוי בתנאים יחול עם מועד פרסומו באתר. על כל דבר ועניין הקשור ו/או הנובע מאתר זה ו/או מתנאי השימוש האמורים לעיל, יחולו חוקי מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין כאמור יהא בבתי המשפט המוסמכים לכך בתל אביב-יפו. 

 11. יצירת קשר

  למענה על כל שאלה הנוגעת למסמך זה, אנו צור עמנו קשר בטלפון אשר מספרו 03-5261119 או   בדואר אלקטרוני

 12. עדכונים

מסמך זה עודכן לאחרונה ביום 2.2.2015